سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر با حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر
سجاد صفری

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر با حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر
سجاد صفری

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر با حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر
سجاد صفری

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر با حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر
سجاد صفری

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر با حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر
سجاد صفری

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر با حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر
سجاد صفری

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر با حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر
سجاد صفری

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر با حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر
سجاد صفری

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر با حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر
سجاد صفری

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر با حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر
سجاد صفری

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر با حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر
سجاد صفری

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر با حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر
سجاد صفری

اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر با حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی