سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

وزرا و معاونین رئیس جمهوری پس از جلسه هیات دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

در حاشیه جلسه هیات دولت
سجاد صفری

وزرا و معاونین رئیس جمهوری پس از جلسه هیات دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

در حاشیه جلسه هیات دولت
سجاد صفری

وزرا و معاونین رئیس جمهوری پس از جلسه هیات دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

در حاشیه جلسه هیات دولت
سجاد صفری

وزرا و معاونین رئیس جمهوری پس از جلسه هیات دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

در حاشیه جلسه هیات دولت
سجاد صفری

وزرا و معاونین رئیس جمهوری پس از جلسه هیات دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

در حاشیه جلسه هیات دولت
سجاد صفری

وزرا و معاونین رئیس جمهوری پس از جلسه هیات دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

در حاشیه جلسه هیات دولت
سجاد صفری

وزرا و معاونین رئیس جمهوری پس از جلسه هیات دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

در حاشیه جلسه هیات دولت
سجاد صفری

وزرا و معاونین رئیس جمهوری پس از جلسه هیات دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

در حاشیه جلسه هیات دولت
سجاد صفری

وزرا و معاونین رئیس جمهوری پس از جلسه هیات دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

در حاشیه جلسه هیات دولت
سجاد صفری

وزرا و معاونین رئیس جمهوری پس از جلسه هیات دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

در حاشیه جلسه هیات دولت
سجاد صفری

وزرا و معاونین رئیس جمهوری پس از جلسه هیات دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

در حاشیه جلسه هیات دولت
سجاد صفری

وزرا و معاونین رئیس جمهوری پس از جلسه هیات دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

جستجو
آرشیو تاریخی