ابوالفضل نسایی دریافت تمام تصاویر

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در تالار وزارت کشور برگزار شد .

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری
ابوالفضل نسایی

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در تالار وزارت کشور برگزار شد .

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری
ابوالفضل نسایی

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در تالار وزارت کشور برگزار شد .

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری
ابوالفضل نسایی

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در تالار وزارت کشور برگزار شد .

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری
ابوالفضل نسایی

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در تالار وزارت کشور برگزار شد .

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری
ابوالفضل نسایی

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در تالار وزارت کشور برگزار شد .

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری
ابوالفضل نسایی

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در تالار وزارت کشور برگزار شد .

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری
ابوالفضل نسایی

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در تالار وزارت کشور برگزار شد .

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری
ابوالفضل نسایی

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در تالار وزارت کشور برگزار شد .

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری
ابوالفضل نسایی

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در تالار وزارت کشور برگزار شد .

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری
ابوالفضل نسایی

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در تالار وزارت کشور برگزار شد .

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری
ابوالفضل نسایی

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در تالار وزارت کشور برگزار شد .

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری
ابوالفضل نسایی

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در تالار وزارت کشور برگزار شد .

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری
ابوالفضل نسایی

یادواره شهیدان مهدی و حمید باکری با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در تالار وزارت کشور برگزار شد .

جستجو
آرشیو تاریخی