آژانس عکس ایران دریافت تمام تصاویر

تصاویر منتشر نشده از مرحومه «نهدیه صفی الدین» معروف به «امّ حسن» مادر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله به همراه عبدالکریم نصرالله همسرش، که در تیر ماه سال ۸۶ به کشورمان سفر کرده بودند، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران حضور یافتند.

تصاویر منتشر نشده ازمرحومه «نهدیه صفی الدین» مادر سید حسن نصرالله در ایران
آژانس عکس ایران

تصاویر منتشر نشده از مرحومه «نهدیه صفی الدین» معروف به «امّ حسن» مادر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله به همراه عبدالکریم نصرالله همسرش، که در تیر ماه سال ۸۶ به کشورمان سفر کرده بودند، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران حضور یافتند.

تصاویر منتشر نشده ازمرحومه «نهدیه صفی الدین» مادر سید حسن نصرالله در ایران
آژانس عکس ایران

تصاویر منتشر نشده از مرحومه «نهدیه صفی الدین» معروف به «امّ حسن» مادر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله به همراه عبدالکریم نصرالله همسرش، که در تیر ماه سال ۸۶ به کشورمان سفر کرده بودند، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران حضور یافتند.

تصاویر منتشر نشده ازمرحومه «نهدیه صفی الدین» مادر سید حسن نصرالله در ایران
آژانس عکس ایران

تصاویر منتشر نشده از مرحومه «نهدیه صفی الدین» معروف به «امّ حسن» مادر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله به همراه عبدالکریم نصرالله همسرش، که در تیر ماه سال ۸۶ به کشورمان سفر کرده بودند، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران حضور یافتند.

تصاویر منتشر نشده ازمرحومه «نهدیه صفی الدین» مادر سید حسن نصرالله در ایران
آژانس عکس ایران

تصاویر منتشر نشده از مرحومه «نهدیه صفی الدین» معروف به «امّ حسن» مادر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله به همراه عبدالکریم نصرالله همسرش، که در تیر ماه سال ۸۶ به کشورمان سفر کرده بودند، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران حضور یافتند.

تصاویر منتشر نشده ازمرحومه «نهدیه صفی الدین» مادر سید حسن نصرالله در ایران
آژانس عکس ایران

تصاویر منتشر نشده از مرحومه «نهدیه صفی الدین» معروف به «امّ حسن» مادر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله به همراه عبدالکریم نصرالله همسرش، که در تیر ماه سال ۸۶ به کشورمان سفر کرده بودند، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران حضور یافتند.

تصاویر منتشر نشده ازمرحومه «نهدیه صفی الدین» مادر سید حسن نصرالله در ایران
آژانس عکس ایران

تصاویر منتشر نشده از مرحومه «نهدیه صفی الدین» معروف به «امّ حسن» مادر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله به همراه عبدالکریم نصرالله همسرش، که در تیر ماه سال ۸۶ به کشورمان سفر کرده بودند، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران حضور یافتند.

تصاویر منتشر نشده ازمرحومه «نهدیه صفی الدین» مادر سید حسن نصرالله در ایران
آژانس عکس ایران

تصاویر منتشر نشده از مرحومه «نهدیه صفی الدین» معروف به «امّ حسن» مادر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله به همراه عبدالکریم نصرالله همسرش، که در تیر ماه سال ۸۶ به کشورمان سفر کرده بودند، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران حضور یافتند.

تصاویر منتشر نشده ازمرحومه «نهدیه صفی الدین» مادر سید حسن نصرالله در ایران
آژانس عکس ایران

تصاویر منتشر نشده از مرحومه «نهدیه صفی الدین» معروف به «امّ حسن» مادر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله به همراه عبدالکریم نصرالله همسرش، که در تیر ماه سال ۸۶ به کشورمان سفر کرده بودند، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران حضور یافتند.

تصاویر منتشر نشده ازمرحومه «نهدیه صفی الدین» مادر سید حسن نصرالله در ایران
آژانس عکس ایران

تصاویر منتشر نشده از مرحومه «نهدیه صفی الدین» معروف به «امّ حسن» مادر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله به همراه عبدالکریم نصرالله همسرش، که در تیر ماه سال ۸۶ به کشورمان سفر کرده بودند، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران حضور یافتند.

تصاویر منتشر نشده ازمرحومه «نهدیه صفی الدین» مادر سید حسن نصرالله در ایران
آژانس عکس ایران

تصاویر منتشر نشده از مرحومه «نهدیه صفی الدین» معروف به «امّ حسن» مادر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله به همراه عبدالکریم نصرالله همسرش، که در تیر ماه سال ۸۶ به کشورمان سفر کرده بودند، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران حضور یافتند.

جستجو
آرشیو تاریخی