سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

نشست خبری دکتر محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و آیین بزرگداشت ۱۷۵۷ ساله سنت آموزش عالی در ایران صبح امروز سه شنبه در سالن باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست خبری رئیس دانشگاه تهران
سجاد صفری

نشست خبری دکتر محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و آیین بزرگداشت ۱۷۵۷ ساله سنت آموزش عالی در ایران صبح امروز سه شنبه در سالن باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست خبری رئیس دانشگاه تهران
سجاد صفری

نشست خبری دکتر محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و آیین بزرگداشت ۱۷۵۷ ساله سنت آموزش عالی در ایران صبح امروز سه شنبه در سالن باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست خبری رئیس دانشگاه تهران
سجاد صفری

نشست خبری دکتر محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و آیین بزرگداشت ۱۷۵۷ ساله سنت آموزش عالی در ایران صبح امروز سه شنبه در سالن باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست خبری رئیس دانشگاه تهران
سجاد صفری

نشست خبری دکتر محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و آیین بزرگداشت ۱۷۵۷ ساله سنت آموزش عالی در ایران صبح امروز سه شنبه در سالن باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست خبری رئیس دانشگاه تهران
سجاد صفری

نشست خبری دکتر محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و آیین بزرگداشت ۱۷۵۷ ساله سنت آموزش عالی در ایران صبح امروز سه شنبه در سالن باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست خبری رئیس دانشگاه تهران
سجاد صفری

نشست خبری دکتر محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و آیین بزرگداشت ۱۷۵۷ ساله سنت آموزش عالی در ایران صبح امروز سه شنبه در سالن باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست خبری رئیس دانشگاه تهران
سجاد صفری

نشست خبری دکتر محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و آیین بزرگداشت ۱۷۵۷ ساله سنت آموزش عالی در ایران صبح امروز سه شنبه در سالن باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست خبری رئیس دانشگاه تهران
سجاد صفری

نشست خبری دکتر محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و آیین بزرگداشت ۱۷۵۷ ساله سنت آموزش عالی در ایران صبح امروز سه شنبه در سالن باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست خبری رئیس دانشگاه تهران
سجاد صفری

نشست خبری دکتر محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و آیین بزرگداشت ۱۷۵۷ ساله سنت آموزش عالی در ایران صبح امروز سه شنبه در سالن باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست خبری رئیس دانشگاه تهران
سجاد صفری

نشست خبری دکتر محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و آیین بزرگداشت ۱۷۵۷ ساله سنت آموزش عالی در ایران صبح امروز سه شنبه در سالن باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست خبری رئیس دانشگاه تهران
سجاد صفری

نشست خبری دکتر محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و آیین بزرگداشت ۱۷۵۷ ساله سنت آموزش عالی در ایران صبح امروز سه شنبه در سالن باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی