رضا معطریان دریافت تمام تصاویر

دیدار هوادار لیام تهران و پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس در ورزشگاه پاس قوامین پایان یافت.

دیدار هوادار تهران و پرسپولیس
رضا معطریان

دیدار هوادار لیام تهران و پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس در ورزشگاه پاس قوامین پایان یافت.

دیدار هوادار تهران و پرسپولیس
رضا معطریان

دیدار هوادار لیام تهران و پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس در ورزشگاه پاس قوامین پایان یافت.

دیدار هوادار تهران و پرسپولیس
رضا معطریان

دیدار هوادار لیام تهران و پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس در ورزشگاه پاس قوامین پایان یافت.

دیدار هوادار تهران و پرسپولیس
رضا معطریان

دیدار هوادار لیام تهران و پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس در ورزشگاه پاس قوامین پایان یافت.

دیدار هوادار تهران و پرسپولیس
رضا معطریان

دیدار هوادار لیام تهران و پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس در ورزشگاه پاس قوامین پایان یافت.

دیدار هوادار تهران و پرسپولیس
رضا معطریان

دیدار هوادار لیام تهران و پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس در ورزشگاه پاس قوامین پایان یافت.

دیدار هوادار تهران و پرسپولیس
رضا معطریان

دیدار هوادار لیام تهران و پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس در ورزشگاه پاس قوامین پایان یافت.

دیدار هوادار تهران و پرسپولیس
رضا معطریان

دیدار هوادار لیام تهران و پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس در ورزشگاه پاس قوامین پایان یافت.

دیدار هوادار تهران و پرسپولیس
رضا معطریان

دیدار هوادار لیام تهران و پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس در ورزشگاه پاس قوامین پایان یافت.

دیدار هوادار تهران و پرسپولیس
رضا معطریان

دیدار هوادار لیام تهران و پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس در ورزشگاه پاس قوامین پایان یافت.

دیدار هوادار تهران و پرسپولیس
رضا معطریان

دیدار هوادار لیام تهران و پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس در ورزشگاه پاس قوامین پایان یافت.

دیدار هوادار تهران و پرسپولیس
رضا معطریان

دیدار هوادار لیام تهران و پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس در ورزشگاه پاس قوامین پایان یافت.

دیدار هوادار تهران و پرسپولیس
رضا معطریان

دیدار هوادار لیام تهران و پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس در ورزشگاه پاس قوامین پایان یافت.

دیدار هوادار تهران و پرسپولیس
رضا معطریان

دیدار هوادار لیام تهران و پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس در ورزشگاه پاس قوامین پایان یافت.

دیدار هوادار تهران و پرسپولیس
رضا معطریان

دیدار هوادار لیام تهران و پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس در ورزشگاه پاس قوامین پایان یافت.

دیدار هوادار تهران و پرسپولیس
رضا معطریان

دیدار هوادار لیام تهران و پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس در ورزشگاه پاس قوامین پایان یافت.

جستجو
آرشیو تاریخی