سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب محصول انتشارات موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با حضور نویسنده، سید محمود نبویان و دکتر سید محمودرضا آقامیری، استاد دانشگاه ، در محل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب
سجاد صفری

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب محصول انتشارات موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با حضور نویسنده، سید محمود نبویان و دکتر سید محمودرضا آقامیری، استاد دانشگاه ، در محل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب
سجاد صفری

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب محصول انتشارات موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با حضور نویسنده، سید محمود نبویان و دکتر سید محمودرضا آقامیری، استاد دانشگاه ، در محل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب
سجاد صفری

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب محصول انتشارات موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با حضور نویسنده، سید محمود نبویان و دکتر سید محمودرضا آقامیری، استاد دانشگاه ، در محل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب
سجاد صفری

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب محصول انتشارات موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با حضور نویسنده، سید محمود نبویان و دکتر سید محمودرضا آقامیری، استاد دانشگاه ، در محل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب
سجاد صفری

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب محصول انتشارات موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با حضور نویسنده، سید محمود نبویان و دکتر سید محمودرضا آقامیری، استاد دانشگاه ، در محل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب
سجاد صفری

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب محصول انتشارات موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با حضور نویسنده، سید محمود نبویان و دکتر سید محمودرضا آقامیری، استاد دانشگاه ، در محل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب
سجاد صفری

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب محصول انتشارات موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با حضور نویسنده، سید محمود نبویان و دکتر سید محمودرضا آقامیری، استاد دانشگاه ، در محل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب
سجاد صفری

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب محصول انتشارات موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با حضور نویسنده، سید محمود نبویان و دکتر سید محمودرضا آقامیری، استاد دانشگاه ، در محل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب
سجاد صفری

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب محصول انتشارات موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با حضور نویسنده، سید محمود نبویان و دکتر سید محمودرضا آقامیری، استاد دانشگاه ، در محل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب
سجاد صفری

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب محصول انتشارات موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با حضور نویسنده، سید محمود نبویان و دکتر سید محمودرضا آقامیری، استاد دانشگاه ، در محل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب
سجاد صفری

جلسه نقد و بررسی کتاب «چالش هسته ای» در نمایشگاه کتاب محصول انتشارات موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با حضور نویسنده، سید محمود نبویان و دکتر سید محمودرضا آقامیری، استاد دانشگاه ، در محل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی