سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

آیین افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبا حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی ، وزیر فرهنگ، ۱۹ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد.

افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
سجاد صفری

آیین افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبا حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی ، وزیر فرهنگ، ۱۹ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد.

افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
سجاد صفری

آیین افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبا حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی ، وزیر فرهنگ، ۱۹ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد.

افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
سجاد صفری

آیین افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبا حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی ، وزیر فرهنگ، ۱۹ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد.

افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
سجاد صفری

آیین افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبا حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی ، وزیر فرهنگ، ۱۹ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد.

افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
سجاد صفری

آیین افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبا حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی ، وزیر فرهنگ، ۱۹ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد.

افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
سجاد صفری

آیین افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبا حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی ، وزیر فرهنگ، ۱۹ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد.

افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
سجاد صفری

آیین افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبا حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی ، وزیر فرهنگ، ۱۹ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد.

افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
سجاد صفری

آیین افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبا حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی ، وزیر فرهنگ، ۱۹ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد.

افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
سجاد صفری

آیین افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبا حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی ، وزیر فرهنگ، ۱۹ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد.

افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
سجاد صفری

آیین افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبا حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی ، وزیر فرهنگ، ۱۹ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد.

افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
سجاد صفری

آیین افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبا حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی ، وزیر فرهنگ، ۱۹ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد.

افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
سجاد صفری

آیین افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبا حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی ، وزیر فرهنگ، ۱۹ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد.

افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
سجاد صفری

آیین افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبا حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی ، وزیر فرهنگ، ۱۹ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد.

افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
سجاد صفری

آیین افتتاحیه سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبا حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی ، وزیر فرهنگ، ۱۹ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی