حسین نقی زاده دریافت تمام تصاویر

نشست خبری دکتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ، پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت با خبرنگاران در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری سخنگوی دولت
حسین نقی زاده

نشست خبری دکتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ، پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت با خبرنگاران در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری سخنگوی دولت
حسین نقی زاده

نشست خبری دکتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ، پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت با خبرنگاران در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری سخنگوی دولت
حسین نقی زاده

نشست خبری دکتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ، پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت با خبرنگاران در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری سخنگوی دولت
حسین نقی زاده

نشست خبری دکتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ، پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت با خبرنگاران در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری سخنگوی دولت
حسین نقی زاده

نشست خبری دکتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ، پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت با خبرنگاران در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری سخنگوی دولت
حسین نقی زاده

نشست خبری دکتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ، پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت با خبرنگاران در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری سخنگوی دولت
حسین نقی زاده

نشست خبری دکتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ، پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت با خبرنگاران در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری سخنگوی دولت
حسین نقی زاده

نشست خبری دکتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ، پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت با خبرنگاران در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری سخنگوی دولت
حسین نقی زاده

نشست خبری دکتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ، پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت با خبرنگاران در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری سخنگوی دولت
حسین نقی زاده

نشست خبری دکتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ، پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت با خبرنگاران در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی