رضا معطریان دریافت تمام تصاویر

نمایش «کافه کات» به کارگردانی حسین کیانی در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

نمایش «کافه کات»
رضا معطریان

نمایش «کافه کات» به کارگردانی حسین کیانی در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

نمایش «کافه کات»
رضا معطریان

نمایش «کافه کات» به کارگردانی حسین کیانی در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

نمایش «کافه کات»
رضا معطریان

نمایش «کافه کات» به کارگردانی حسین کیانی در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

نمایش «کافه کات»
رضا معطریان

نمایش «کافه کات» به کارگردانی حسین کیانی در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

نمایش «کافه کات»
رضا معطریان

نمایش «کافه کات» به کارگردانی حسین کیانی در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

نمایش «کافه کات»
رضا معطریان

نمایش «کافه کات» به کارگردانی حسین کیانی در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

نمایش «کافه کات»
رضا معطریان

نمایش «کافه کات» به کارگردانی حسین کیانی در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

نمایش «کافه کات»
رضا معطریان

نمایش «کافه کات» به کارگردانی حسین کیانی در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

نمایش «کافه کات»
رضا معطریان

نمایش «کافه کات» به کارگردانی حسین کیانی در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

نمایش «کافه کات»
رضا معطریان

نمایش «کافه کات» به کارگردانی حسین کیانی در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

نمایش «کافه کات»
رضا معطریان

نمایش «کافه کات» به کارگردانی حسین کیانی در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

جستجو
آرشیو تاریخی