رضا معطریان دریافت تمام تصاویر

یکصد و سومین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی خاتمه یافت.

یکصدو سومین شهرآورد پایتخت
رضا معطریان

یکصد و سومین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی خاتمه یافت.

یکصدو سومین شهرآورد پایتخت
رضا معطریان

یکصد و سومین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی خاتمه یافت.

یکصدو سومین شهرآورد پایتخت
رضا معطریان

یکصد و سومین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی خاتمه یافت.

یکصدو سومین شهرآورد پایتخت
رضا معطریان

یکصد و سومین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی خاتمه یافت.

یکصدو سومین شهرآورد پایتخت
رضا معطریان

یکصد و سومین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی خاتمه یافت.

یکصدو سومین شهرآورد پایتخت
رضا معطریان

یکصد و سومین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی خاتمه یافت.

یکصدو سومین شهرآورد پایتخت
رضا معطریان

یکصد و سومین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی خاتمه یافت.

یکصدو سومین شهرآورد پایتخت
رضا معطریان

یکصد و سومین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی خاتمه یافت.

یکصدو سومین شهرآورد پایتخت
رضا معطریان

یکصد و سومین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی خاتمه یافت.

یکصدو سومین شهرآورد پایتخت
رضا معطریان

یکصد و سومین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی خاتمه یافت.

یکصدو سومین شهرآورد پایتخت
رضا معطریان

یکصد و سومین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی خاتمه یافت.

یکصدو سومین شهرآورد پایتخت
رضا معطریان

یکصد و سومین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی خاتمه یافت.

یکصدو سومین شهرآورد پایتخت
رضا معطریان

یکصد و سومین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی خاتمه یافت.

یکصدو سومین شهرآورد پایتخت
رضا معطریان

یکصد و سومین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی خاتمه یافت.

یکصدو سومین شهرآورد پایتخت
رضا معطریان

یکصد و سومین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی خاتمه یافت.

یکصدو سومین شهرآورد پایتخت
رضا معطریان

یکصد و سومین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی خاتمه یافت.

جستجو
آرشیو تاریخی