سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت، عصر امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ با حضور شکیبا محبی‌تبار دبیر ستاد ملی جمعیت در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت
سجاد صفری

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت، عصر امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ با حضور شکیبا محبی‌تبار دبیر ستاد ملی جمعیت در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت
سجاد صفری

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت، عصر امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ با حضور شکیبا محبی‌تبار دبیر ستاد ملی جمعیت در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت
سجاد صفری

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت، عصر امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ با حضور شکیبا محبی‌تبار دبیر ستاد ملی جمعیت در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت
سجاد صفری

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت، عصر امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ با حضور شکیبا محبی‌تبار دبیر ستاد ملی جمعیت در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت
سجاد صفری

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت، عصر امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ با حضور شکیبا محبی‌تبار دبیر ستاد ملی جمعیت در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت
سجاد صفری

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت، عصر امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ با حضور شکیبا محبی‌تبار دبیر ستاد ملی جمعیت در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت
سجاد صفری

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت، عصر امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ با حضور شکیبا محبی‌تبار دبیر ستاد ملی جمعیت در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت
سجاد صفری

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت، عصر امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ با حضور شکیبا محبی‌تبار دبیر ستاد ملی جمعیت در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی