حسین نقی زاده دریافت تمام تصاویر

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان، با حضور جمعی از باستان شناسان، کارشناسان میراث فرهنگی،پژوهشگران و علی نصیریان بازیگر ،یکشنبه ۲۰ اسفند در موزه ملی ایران برگزار شد.

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان
حسین نقی زاده

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان، با حضور جمعی از باستان شناسان، کارشناسان میراث فرهنگی،پژوهشگران و علی نصیریان بازیگر ،یکشنبه ۲۰ اسفند در موزه ملی ایران برگزار شد.

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان
حسین نقی زاده

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان، با حضور جمعی از باستان شناسان، کارشناسان میراث فرهنگی،پژوهشگران و علی نصیریان بازیگر ،یکشنبه ۲۰ اسفند در موزه ملی ایران برگزار شد.

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان
حسین نقی زاده

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان، با حضور جمعی از باستان شناسان، کارشناسان میراث فرهنگی،پژوهشگران و علی نصیریان بازیگر ،یکشنبه ۲۰ اسفند در موزه ملی ایران برگزار شد.

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان
حسین نقی زاده

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان، با حضور جمعی از باستان شناسان، کارشناسان میراث فرهنگی،پژوهشگران و علی نصیریان بازیگر ،یکشنبه ۲۰ اسفند در موزه ملی ایران برگزار شد.

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان
حسین نقی زاده

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان، با حضور جمعی از باستان شناسان، کارشناسان میراث فرهنگی،پژوهشگران و علی نصیریان بازیگر ،یکشنبه ۲۰ اسفند در موزه ملی ایران برگزار شد.

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان
حسین نقی زاده

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان، با حضور جمعی از باستان شناسان، کارشناسان میراث فرهنگی،پژوهشگران و علی نصیریان بازیگر ،یکشنبه ۲۰ اسفند در موزه ملی ایران برگزار شد.

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان
حسین نقی زاده

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان، با حضور جمعی از باستان شناسان، کارشناسان میراث فرهنگی،پژوهشگران و علی نصیریان بازیگر ،یکشنبه ۲۰ اسفند در موزه ملی ایران برگزار شد.

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان
حسین نقی زاده

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان، با حضور جمعی از باستان شناسان، کارشناسان میراث فرهنگی،پژوهشگران و علی نصیریان بازیگر ،یکشنبه ۲۰ اسفند در موزه ملی ایران برگزار شد.

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان
حسین نقی زاده

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان، با حضور جمعی از باستان شناسان، کارشناسان میراث فرهنگی،پژوهشگران و علی نصیریان بازیگر ،یکشنبه ۲۰ اسفند در موزه ملی ایران برگزار شد.

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان
حسین نقی زاده

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان، با حضور جمعی از باستان شناسان، کارشناسان میراث فرهنگی،پژوهشگران و علی نصیریان بازیگر ،یکشنبه ۲۰ اسفند در موزه ملی ایران برگزار شد.

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان
حسین نقی زاده

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان، با حضور جمعی از باستان شناسان، کارشناسان میراث فرهنگی،پژوهشگران و علی نصیریان بازیگر ،یکشنبه ۲۰ اسفند در موزه ملی ایران برگزار شد.

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان
حسین نقی زاده

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان، با حضور جمعی از باستان شناسان، کارشناسان میراث فرهنگی،پژوهشگران و علی نصیریان بازیگر ،یکشنبه ۲۰ اسفند در موزه ملی ایران برگزار شد.

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان
حسین نقی زاده

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان، با حضور جمعی از باستان شناسان، کارشناسان میراث فرهنگی،پژوهشگران و علی نصیریان بازیگر ،یکشنبه ۲۰ اسفند در موزه ملی ایران برگزار شد.

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان
حسین نقی زاده

آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی مصور ایران باستان، با حضور جمعی از باستان شناسان، کارشناسان میراث فرهنگی،پژوهشگران و علی نصیریان بازیگر ،یکشنبه ۲۰ اسفند در موزه ملی ایران برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی