آژانس عکس ایران دریافت تمام تصاویر

وقتی فرش هایی که از تراس یا پشت بام خانه ها آویزان بود خبر از رسیدن نوروز می داد.تا همین دو دهه قبل که خانه های تهران هنوز حیاط دار بودند این همه آپارتمان ،نفس تهران را نگرفته بود شستن فرش ها در حیاط بخشی از خانه تکانی خانواده ها محسوب می شد.فرش های که با آب تاید خوب کف مال می شدند تا چرک یک سال پا خوردن از دل فرش خارج شود و رنگ لاکی چهره خانه را دوباره نوکند./عکس ها خانه تکانی از آرشیو دهه هفتاد روزنامه ایران

استقبال از نوروز در اوایل دهه هفتاد
آژانس عکس ایران

وقتی فرش هایی که از تراس یا پشت بام خانه ها آویزان بود خبر از رسیدن نوروز می داد.تا همین دو دهه قبل که خانه های تهران هنوز حیاط دار بودند این همه آپارتمان ،نفس تهران را نگرفته بود شستن فرش ها در حیاط بخشی از خانه تکانی خانواده ها محسوب می شد.فرش های که با آب تاید خوب کف مال می شدند تا چرک یک سال پا خوردن از دل فرش خارج شود و رنگ لاکی چهره خانه را دوباره نوکند./عکس ها خانه تکانی از آرشیو دهه هفتاد روزنامه ایران

استقبال از نوروز در اوایل دهه هفتاد
آژانس عکس ایران

وقتی فرش هایی که از تراس یا پشت بام خانه ها آویزان بود خبر از رسیدن نوروز می داد.تا همین دو دهه قبل که خانه های تهران هنوز حیاط دار بودند این همه آپارتمان ،نفس تهران را نگرفته بود شستن فرش ها در حیاط بخشی از خانه تکانی خانواده ها محسوب می شد.فرش های که با آب تاید خوب کف مال می شدند تا چرک یک سال پا خوردن از دل فرش خارج شود و رنگ لاکی چهره خانه را دوباره نوکند./عکس ها خانه تکانی از آرشیو دهه هفتاد روزنامه ایران

استقبال از نوروز در اوایل دهه هفتاد
آژانس عکس ایران

وقتی فرش هایی که از تراس یا پشت بام خانه ها آویزان بود خبر از رسیدن نوروز می داد.تا همین دو دهه قبل که خانه های تهران هنوز حیاط دار بودند این همه آپارتمان ،نفس تهران را نگرفته بود شستن فرش ها در حیاط بخشی از خانه تکانی خانواده ها محسوب می شد.فرش های که با آب تاید خوب کف مال می شدند تا چرک یک سال پا خوردن از دل فرش خارج شود و رنگ لاکی چهره خانه را دوباره نوکند./عکس ها خانه تکانی از آرشیو دهه هفتاد روزنامه ایران

استقبال از نوروز در اوایل دهه هفتاد
آژانس عکس ایران

وقتی فرش هایی که از تراس یا پشت بام خانه ها آویزان بود خبر از رسیدن نوروز می داد.تا همین دو دهه قبل که خانه های تهران هنوز حیاط دار بودند این همه آپارتمان ،نفس تهران را نگرفته بود شستن فرش ها در حیاط بخشی از خانه تکانی خانواده ها محسوب می شد.فرش های که با آب تاید خوب کف مال می شدند تا چرک یک سال پا خوردن از دل فرش خارج شود و رنگ لاکی چهره خانه را دوباره نوکند./عکس ها خانه تکانی از آرشیو دهه هفتاد روزنامه ایران

استقبال از نوروز در اوایل دهه هفتاد
آژانس عکس ایران

وقتی فرش هایی که از تراس یا پشت بام خانه ها آویزان بود خبر از رسیدن نوروز می داد.تا همین دو دهه قبل که خانه های تهران هنوز حیاط دار بودند این همه آپارتمان ،نفس تهران را نگرفته بود شستن فرش ها در حیاط بخشی از خانه تکانی خانواده ها محسوب می شد.فرش های که با آب تاید خوب کف مال می شدند تا چرک یک سال پا خوردن از دل فرش خارج شود و رنگ لاکی چهره خانه را دوباره نوکند./عکس ها خانه تکانی از آرشیو دهه هفتاد روزنامه ایران

استقبال از نوروز در اوایل دهه هفتاد
آژانس عکس ایران

وقتی فرش هایی که از تراس یا پشت بام خانه ها آویزان بود خبر از رسیدن نوروز می داد.تا همین دو دهه قبل که خانه های تهران هنوز حیاط دار بودند این همه آپارتمان ،نفس تهران را نگرفته بود شستن فرش ها در حیاط بخشی از خانه تکانی خانواده ها محسوب می شد.فرش های که با آب تاید خوب کف مال می شدند تا چرک یک سال پا خوردن از دل فرش خارج شود و رنگ لاکی چهره خانه را دوباره نوکند./عکس ها خانه تکانی از آرشیو دهه هفتاد روزنامه ایران

استقبال از نوروز در اوایل دهه هفتاد
آژانس عکس ایران

وقتی فرش هایی که از تراس یا پشت بام خانه ها آویزان بود خبر از رسیدن نوروز می داد.تا همین دو دهه قبل که خانه های تهران هنوز حیاط دار بودند این همه آپارتمان ،نفس تهران را نگرفته بود شستن فرش ها در حیاط بخشی از خانه تکانی خانواده ها محسوب می شد.فرش های که با آب تاید خوب کف مال می شدند تا چرک یک سال پا خوردن از دل فرش خارج شود و رنگ لاکی چهره خانه را دوباره نوکند./عکس ها خانه تکانی از آرشیو دهه هفتاد روزنامه ایران

استقبال از نوروز در اوایل دهه هفتاد
آژانس عکس ایران

وقتی فرش هایی که از تراس یا پشت بام خانه ها آویزان بود خبر از رسیدن نوروز می داد.تا همین دو دهه قبل که خانه های تهران هنوز حیاط دار بودند این همه آپارتمان ،نفس تهران را نگرفته بود شستن فرش ها در حیاط بخشی از خانه تکانی خانواده ها محسوب می شد.فرش های که با آب تاید خوب کف مال می شدند تا چرک یک سال پا خوردن از دل فرش خارج شود و رنگ لاکی چهره خانه را دوباره نوکند./عکس ها خانه تکانی از آرشیو دهه هفتاد روزنامه ایران

استقبال از نوروز در اوایل دهه هفتاد
آژانس عکس ایران

وقتی فرش هایی که از تراس یا پشت بام خانه ها آویزان بود خبر از رسیدن نوروز می داد.تا همین دو دهه قبل که خانه های تهران هنوز حیاط دار بودند این همه آپارتمان ،نفس تهران را نگرفته بود شستن فرش ها در حیاط بخشی از خانه تکانی خانواده ها محسوب می شد.فرش های که با آب تاید خوب کف مال می شدند تا چرک یک سال پا خوردن از دل فرش خارج شود و رنگ لاکی چهره خانه را دوباره نوکند./عکس ها خانه تکانی از آرشیو دهه هفتاد روزنامه ایران

استقبال از نوروز در اوایل دهه هفتاد
آژانس عکس ایران

وقتی فرش هایی که از تراس یا پشت بام خانه ها آویزان بود خبر از رسیدن نوروز می داد.تا همین دو دهه قبل که خانه های تهران هنوز حیاط دار بودند این همه آپارتمان ،نفس تهران را نگرفته بود شستن فرش ها در حیاط بخشی از خانه تکانی خانواده ها محسوب می شد.فرش های که با آب تاید خوب کف مال می شدند تا چرک یک سال پا خوردن از دل فرش خارج شود و رنگ لاکی چهره خانه را دوباره نوکند./عکس ها خانه تکانی از آرشیو دهه هفتاد روزنامه ایران

جستجو
آرشیو تاریخی