حسین نقی زاده دریافت تمام تصاویر

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خوشوقت عصر امروز پنجشنبه _۳ اسفند با سخنرانی آیت الله محمود رجبی رئیس موسسه اموزی پژوهشی امام خمینی (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) تهران برگزار شد

مراسم سالگرد آیت الله خوشوقت
حسین نقی زاده

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خوشوقت عصر امروز پنجشنبه _۳ اسفند با سخنرانی آیت الله محمود رجبی رئیس موسسه اموزی پژوهشی امام خمینی (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) تهران برگزار شد

مراسم سالگرد آیت الله خوشوقت
حسین نقی زاده

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خوشوقت عصر امروز پنجشنبه _۳ اسفند با سخنرانی آیت الله محمود رجبی رئیس موسسه اموزی پژوهشی امام خمینی (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) تهران برگزار شد

مراسم سالگرد آیت الله خوشوقت
حسین نقی زاده

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خوشوقت عصر امروز پنجشنبه _۳ اسفند با سخنرانی آیت الله محمود رجبی رئیس موسسه اموزی پژوهشی امام خمینی (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) تهران برگزار شد

مراسم سالگرد آیت الله خوشوقت
حسین نقی زاده

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خوشوقت عصر امروز پنجشنبه _۳ اسفند با سخنرانی آیت الله محمود رجبی رئیس موسسه اموزی پژوهشی امام خمینی (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) تهران برگزار شد

مراسم سالگرد آیت الله خوشوقت
حسین نقی زاده

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خوشوقت عصر امروز پنجشنبه _۳ اسفند با سخنرانی آیت الله محمود رجبی رئیس موسسه اموزی پژوهشی امام خمینی (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) تهران برگزار شد

مراسم سالگرد آیت الله خوشوقت
حسین نقی زاده

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خوشوقت عصر امروز پنجشنبه _۳ اسفند با سخنرانی آیت الله محمود رجبی رئیس موسسه اموزی پژوهشی امام خمینی (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) تهران برگزار شد

مراسم سالگرد آیت الله خوشوقت
حسین نقی زاده

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خوشوقت عصر امروز پنجشنبه _۳ اسفند با سخنرانی آیت الله محمود رجبی رئیس موسسه اموزی پژوهشی امام خمینی (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) تهران برگزار شد

مراسم سالگرد آیت الله خوشوقت
حسین نقی زاده

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خوشوقت عصر امروز پنجشنبه _۳ اسفند با سخنرانی آیت الله محمود رجبی رئیس موسسه اموزی پژوهشی امام خمینی (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) تهران برگزار شد

مراسم سالگرد آیت الله خوشوقت
حسین نقی زاده

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خوشوقت عصر امروز پنجشنبه _۳ اسفند با سخنرانی آیت الله محمود رجبی رئیس موسسه اموزی پژوهشی امام خمینی (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) تهران برگزار شد

مراسم سالگرد آیت الله خوشوقت
حسین نقی زاده

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خوشوقت عصر امروز پنجشنبه _۳ اسفند با سخنرانی آیت الله محمود رجبی رئیس موسسه اموزی پژوهشی امام خمینی (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) تهران برگزار شد

مراسم سالگرد آیت الله خوشوقت
حسین نقی زاده

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خوشوقت عصر امروز پنجشنبه _۳ اسفند با سخنرانی آیت الله محمود رجبی رئیس موسسه اموزی پژوهشی امام خمینی (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) تهران برگزار شد

مراسم سالگرد آیت الله خوشوقت
حسین نقی زاده

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خوشوقت عصر امروز پنجشنبه _۳ اسفند با سخنرانی آیت الله محمود رجبی رئیس موسسه اموزی پژوهشی امام خمینی (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) تهران برگزار شد

مراسم سالگرد آیت الله خوشوقت
حسین نقی زاده

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خوشوقت عصر امروز پنجشنبه _۳ اسفند با سخنرانی آیت الله محمود رجبی رئیس موسسه اموزی پژوهشی امام خمینی (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) تهران برگزار شد

مراسم سالگرد آیت الله خوشوقت
حسین نقی زاده

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خوشوقت عصر امروز پنجشنبه _۳ اسفند با سخنرانی آیت الله محمود رجبی رئیس موسسه اموزی پژوهشی امام خمینی (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) تهران برگزار شد

مراسم سالگرد آیت الله خوشوقت
حسین نقی زاده

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خوشوقت عصر امروز پنجشنبه _۳ اسفند با سخنرانی آیت الله محمود رجبی رئیس موسسه اموزی پژوهشی امام خمینی (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) تهران برگزار شد

جستجو
آرشیو تاریخی