حسین نقی زاده دریافت تمام تصاویر

اسامه حمدان عضو ارشد جنبش حماس و علی ابو شاهین عضو جنبش جهاد اسلامی با حضور در موسسه مطبوعاتی ایران ضمن دیدار با محمدحسن روزی طلب، مدیرعامل موسسه به سئوالات خبرنگاران ایران پاسخ گفتند.

حضور اعضای ارشد جنبش حماس و جهاد اسلامی در روزنامه ایران
حسین نقی زاده

اسامه حمدان عضو ارشد جنبش حماس و علی ابو شاهین عضو جنبش جهاد اسلامی با حضور در موسسه مطبوعاتی ایران ضمن دیدار با محمدحسن روزی طلب، مدیرعامل موسسه به سئوالات خبرنگاران ایران پاسخ گفتند.

حضور اعضای ارشد جنبش حماس و جهاد اسلامی در روزنامه ایران
حسین نقی زاده

اسامه حمدان عضو ارشد جنبش حماس و علی ابو شاهین عضو جنبش جهاد اسلامی با حضور در موسسه مطبوعاتی ایران ضمن دیدار با محمدحسن روزی طلب، مدیرعامل موسسه به سئوالات خبرنگاران ایران پاسخ گفتند.

حضور اعضای ارشد جنبش حماس و جهاد اسلامی در روزنامه ایران
حسین نقی زاده

اسامه حمدان عضو ارشد جنبش حماس و علی ابو شاهین عضو جنبش جهاد اسلامی با حضور در موسسه مطبوعاتی ایران ضمن دیدار با محمدحسن روزی طلب، مدیرعامل موسسه به سئوالات خبرنگاران ایران پاسخ گفتند.

حضور اعضای ارشد جنبش حماس و جهاد اسلامی در روزنامه ایران
حسین نقی زاده

اسامه حمدان عضو ارشد جنبش حماس و علی ابو شاهین عضو جنبش جهاد اسلامی با حضور در موسسه مطبوعاتی ایران ضمن دیدار با محمدحسن روزی طلب، مدیرعامل موسسه به سئوالات خبرنگاران ایران پاسخ گفتند.

حضور اعضای ارشد جنبش حماس و جهاد اسلامی در روزنامه ایران
حسین نقی زاده

اسامه حمدان عضو ارشد جنبش حماس و علی ابو شاهین عضو جنبش جهاد اسلامی با حضور در موسسه مطبوعاتی ایران ضمن دیدار با محمدحسن روزی طلب، مدیرعامل موسسه به سئوالات خبرنگاران ایران پاسخ گفتند.

حضور اعضای ارشد جنبش حماس و جهاد اسلامی در روزنامه ایران
حسین نقی زاده

اسامه حمدان عضو ارشد جنبش حماس و علی ابو شاهین عضو جنبش جهاد اسلامی با حضور در موسسه مطبوعاتی ایران ضمن دیدار با محمدحسن روزی طلب، مدیرعامل موسسه به سئوالات خبرنگاران ایران پاسخ گفتند.

حضور اعضای ارشد جنبش حماس و جهاد اسلامی در روزنامه ایران
حسین نقی زاده

اسامه حمدان عضو ارشد جنبش حماس و علی ابو شاهین عضو جنبش جهاد اسلامی با حضور در موسسه مطبوعاتی ایران ضمن دیدار با محمدحسن روزی طلب، مدیرعامل موسسه به سئوالات خبرنگاران ایران پاسخ گفتند.

حضور اعضای ارشد جنبش حماس و جهاد اسلامی در روزنامه ایران
حسین نقی زاده

اسامه حمدان عضو ارشد جنبش حماس و علی ابو شاهین عضو جنبش جهاد اسلامی با حضور در موسسه مطبوعاتی ایران ضمن دیدار با محمدحسن روزی طلب، مدیرعامل موسسه به سئوالات خبرنگاران ایران پاسخ گفتند.

حضور اعضای ارشد جنبش حماس و جهاد اسلامی در روزنامه ایران
حسین نقی زاده

اسامه حمدان عضو ارشد جنبش حماس و علی ابو شاهین عضو جنبش جهاد اسلامی با حضور در موسسه مطبوعاتی ایران ضمن دیدار با محمدحسن روزی طلب، مدیرعامل موسسه به سئوالات خبرنگاران ایران پاسخ گفتند.

حضور اعضای ارشد جنبش حماس و جهاد اسلامی در روزنامه ایران
حسین نقی زاده

اسامه حمدان عضو ارشد جنبش حماس و علی ابو شاهین عضو جنبش جهاد اسلامی با حضور در موسسه مطبوعاتی ایران ضمن دیدار با محمدحسن روزی طلب، مدیرعامل موسسه به سئوالات خبرنگاران ایران پاسخ گفتند.

حضور اعضای ارشد جنبش حماس و جهاد اسلامی در روزنامه ایران
حسین نقی زاده

اسامه حمدان عضو ارشد جنبش حماس و علی ابو شاهین عضو جنبش جهاد اسلامی با حضور در موسسه مطبوعاتی ایران ضمن دیدار با محمدحسن روزی طلب، مدیرعامل موسسه به سئوالات خبرنگاران ایران پاسخ گفتند.

حضور اعضای ارشد جنبش حماس و جهاد اسلامی در روزنامه ایران
حسین نقی زاده

اسامه حمدان عضو ارشد جنبش حماس و علی ابو شاهین عضو جنبش جهاد اسلامی با حضور در موسسه مطبوعاتی ایران ضمن دیدار با محمدحسن روزی طلب، مدیرعامل موسسه به سئوالات خبرنگاران ایران پاسخ گفتند.

حضور اعضای ارشد جنبش حماس و جهاد اسلامی در روزنامه ایران
حسین نقی زاده

اسامه حمدان عضو ارشد جنبش حماس و علی ابو شاهین عضو جنبش جهاد اسلامی با حضور در موسسه مطبوعاتی ایران ضمن دیدار با محمدحسن روزی طلب، مدیرعامل موسسه به سئوالات خبرنگاران ایران پاسخ گفتند.

حضور اعضای ارشد جنبش حماس و جهاد اسلامی در روزنامه ایران
حسین نقی زاده

اسامه حمدان عضو ارشد جنبش حماس و علی ابو شاهین عضو جنبش جهاد اسلامی با حضور در موسسه مطبوعاتی ایران ضمن دیدار با محمدحسن روزی طلب، مدیرعامل موسسه به سئوالات خبرنگاران ایران پاسخ گفتند.

جستجو
آرشیو تاریخی