سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

کنفرانس خبری علی ابوشاهین، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی و اسامه حمدان سخنگوی حماس در نمایشگاه رسانه های ایران برگزار شد.

کنفرانس خبری عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی و سخنگوی حماس در نمایشگاه رسانه ها
سجاد صفری

کنفرانس خبری علی ابوشاهین، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی و اسامه حمدان سخنگوی حماس در نمایشگاه رسانه های ایران برگزار شد.

کنفرانس خبری عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی و سخنگوی حماس در نمایشگاه رسانه ها
سجاد صفری

کنفرانس خبری علی ابوشاهین، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی و اسامه حمدان سخنگوی حماس در نمایشگاه رسانه های ایران برگزار شد.

کنفرانس خبری عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی و سخنگوی حماس در نمایشگاه رسانه ها
سجاد صفری

کنفرانس خبری علی ابوشاهین، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی و اسامه حمدان سخنگوی حماس در نمایشگاه رسانه های ایران برگزار شد.

کنفرانس خبری عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی و سخنگوی حماس در نمایشگاه رسانه ها
سجاد صفری

کنفرانس خبری علی ابوشاهین، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی و اسامه حمدان سخنگوی حماس در نمایشگاه رسانه های ایران برگزار شد.

کنفرانس خبری عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی و سخنگوی حماس در نمایشگاه رسانه ها
سجاد صفری

کنفرانس خبری علی ابوشاهین، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی و اسامه حمدان سخنگوی حماس در نمایشگاه رسانه های ایران برگزار شد.

کنفرانس خبری عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی و سخنگوی حماس در نمایشگاه رسانه ها
سجاد صفری

کنفرانس خبری علی ابوشاهین، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی و اسامه حمدان سخنگوی حماس در نمایشگاه رسانه های ایران برگزار شد.

کنفرانس خبری عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی و سخنگوی حماس در نمایشگاه رسانه ها
سجاد صفری

کنفرانس خبری علی ابوشاهین، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی و اسامه حمدان سخنگوی حماس در نمایشگاه رسانه های ایران برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی