علی حسن پور دریافت تمام تصاویر

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگو دولت روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

نشست خبری سخنگو دولت در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران
علی حسن پور

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگو دولت روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

نشست خبری سخنگو دولت در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران
علی حسن پور

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگو دولت روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

نشست خبری سخنگو دولت در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران
علی حسن پور

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگو دولت روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

نشست خبری سخنگو دولت در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران
علی حسن پور

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگو دولت روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

نشست خبری سخنگو دولت در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران
علی حسن پور

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگو دولت روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

نشست خبری سخنگو دولت در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران
علی حسن پور

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگو دولت روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

نشست خبری سخنگو دولت در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران
علی حسن پور

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگو دولت روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

نشست خبری سخنگو دولت در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران
علی حسن پور

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگو دولت روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

نشست خبری سخنگو دولت در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران
علی حسن پور

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگو دولت روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

نشست خبری سخنگو دولت در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران
علی حسن پور

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگو دولت روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

نشست خبری سخنگو دولت در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران
علی حسن پور

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگو دولت روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

نشست خبری سخنگو دولت در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران
علی حسن پور

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگو دولت روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی