سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

در هشتمین روز جشنواره فیلم های «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجه‌پاشا» و «نوروز» به کارگردانی «سهیل موفق» به نمایش درآمد.

هشتمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در هشتمین روز جشنواره فیلم های «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجه‌پاشا» و «نوروز» به کارگردانی «سهیل موفق» به نمایش درآمد.

هشتمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در هشتمین روز جشنواره فیلم های «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجه‌پاشا» و «نوروز» به کارگردانی «سهیل موفق» به نمایش درآمد.

هشتمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در هشتمین روز جشنواره فیلم های «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجه‌پاشا» و «نوروز» به کارگردانی «سهیل موفق» به نمایش درآمد.

هشتمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در هشتمین روز جشنواره فیلم های «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجه‌پاشا» و «نوروز» به کارگردانی «سهیل موفق» به نمایش درآمد.

هشتمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در هشتمین روز جشنواره فیلم های «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجه‌پاشا» و «نوروز» به کارگردانی «سهیل موفق» به نمایش درآمد.

هشتمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در هشتمین روز جشنواره فیلم های «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجه‌پاشا» و «نوروز» به کارگردانی «سهیل موفق» به نمایش درآمد.

هشتمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در هشتمین روز جشنواره فیلم های «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجه‌پاشا» و «نوروز» به کارگردانی «سهیل موفق» به نمایش درآمد.

هشتمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در هشتمین روز جشنواره فیلم های «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجه‌پاشا» و «نوروز» به کارگردانی «سهیل موفق» به نمایش درآمد.

هشتمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در هشتمین روز جشنواره فیلم های «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجه‌پاشا» و «نوروز» به کارگردانی «سهیل موفق» به نمایش درآمد.

هشتمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در هشتمین روز جشنواره فیلم های «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجه‌پاشا» و «نوروز» به کارگردانی «سهیل موفق» به نمایش درآمد.

هشتمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در هشتمین روز جشنواره فیلم های «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجه‌پاشا» و «نوروز» به کارگردانی «سهیل موفق» به نمایش درآمد.

هشتمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در هشتمین روز جشنواره فیلم های «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجه‌پاشا» و «نوروز» به کارگردانی «سهیل موفق» به نمایش درآمد.

جستجو
آرشیو تاریخی