حسین نقی زاده دریافت تمام تصاویر

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار بشکه در روز، انواع هیدروکربن با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در حال بهر برداری است.

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندر عباس
حسین نقی زاده

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار بشکه در روز، انواع هیدروکربن با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در حال بهر برداری است.

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندر عباس
حسین نقی زاده

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار بشکه در روز، انواع هیدروکربن با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در حال بهر برداری است.

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندر عباس
حسین نقی زاده

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار بشکه در روز، انواع هیدروکربن با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در حال بهر برداری است.

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندر عباس
حسین نقی زاده

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار بشکه در روز، انواع هیدروکربن با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در حال بهر برداری است.

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندر عباس
حسین نقی زاده

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار بشکه در روز، انواع هیدروکربن با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در حال بهر برداری است.

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندر عباس
حسین نقی زاده

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار بشکه در روز، انواع هیدروکربن با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در حال بهر برداری است.

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندر عباس
حسین نقی زاده

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار بشکه در روز، انواع هیدروکربن با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در حال بهر برداری است.

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندر عباس
حسین نقی زاده

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار بشکه در روز، انواع هیدروکربن با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در حال بهر برداری است.

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندر عباس
حسین نقی زاده

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار بشکه در روز، انواع هیدروکربن با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در حال بهر برداری است.

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندر عباس
حسین نقی زاده

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار بشکه در روز، انواع هیدروکربن با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در حال بهر برداری است.

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندر عباس
حسین نقی زاده

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار بشکه در روز، انواع هیدروکربن با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در حال بهر برداری است.

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندر عباس
حسین نقی زاده

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار بشکه در روز، انواع هیدروکربن با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در حال بهر برداری است.

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندر عباس
حسین نقی زاده

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار بشکه در روز، انواع هیدروکربن با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در حال بهر برداری است.

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندر عباس
حسین نقی زاده

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار بشکه در روز، انواع هیدروکربن با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در حال بهر برداری است.

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندر عباس
حسین نقی زاده

فاز جدید شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار بشکه در روز، انواع هیدروکربن با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در حال بهر برداری است.

جستجو
آرشیو تاریخی