سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

در پنجمین روز جشنواره فیلم های «مجنون» به کارگردانی «مهدی شامحمدی» و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»و به نمایش درآمد.

پنجمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در پنجمین روز جشنواره فیلم های «مجنون» به کارگردانی «مهدی شامحمدی» و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»و به نمایش درآمد.

پنجمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در پنجمین روز جشنواره فیلم های «مجنون» به کارگردانی «مهدی شامحمدی» و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»و به نمایش درآمد.

پنجمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در پنجمین روز جشنواره فیلم های «مجنون» به کارگردانی «مهدی شامحمدی» و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»و به نمایش درآمد.

پنجمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در پنجمین روز جشنواره فیلم های «مجنون» به کارگردانی «مهدی شامحمدی» و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»و به نمایش درآمد.

پنجمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در پنجمین روز جشنواره فیلم های «مجنون» به کارگردانی «مهدی شامحمدی» و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»و به نمایش درآمد.

پنجمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در پنجمین روز جشنواره فیلم های «مجنون» به کارگردانی «مهدی شامحمدی» و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»و به نمایش درآمد.

پنجمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در پنجمین روز جشنواره فیلم های «مجنون» به کارگردانی «مهدی شامحمدی» و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»و به نمایش درآمد.

پنجمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در پنجمین روز جشنواره فیلم های «مجنون» به کارگردانی «مهدی شامحمدی» و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»و به نمایش درآمد.

پنجمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در پنجمین روز جشنواره فیلم های «مجنون» به کارگردانی «مهدی شامحمدی» و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»و به نمایش درآمد.

پنجمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در پنجمین روز جشنواره فیلم های «مجنون» به کارگردانی «مهدی شامحمدی» و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»و به نمایش درآمد.

پنجمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در پنجمین روز جشنواره فیلم های «مجنون» به کارگردانی «مهدی شامحمدی» و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»و به نمایش درآمد.

پنجمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در پنجمین روز جشنواره فیلم های «مجنون» به کارگردانی «مهدی شامحمدی» و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»و به نمایش درآمد.

پنجمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در پنجمین روز جشنواره فیلم های «مجنون» به کارگردانی «مهدی شامحمدی» و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»و به نمایش درآمد.

پنجمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در پنجمین روز جشنواره فیلم های «مجنون» به کارگردانی «مهدی شامحمدی» و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»و به نمایش درآمد.

پنجمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
سجاد صفری

در پنجمین روز جشنواره فیلم های «مجنون» به کارگردانی «مهدی شامحمدی» و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»و به نمایش درآمد.

جستجو
آرشیو تاریخی