آژانس عکس ایران دریافت تمام تصاویر

آژانس عکس ایران: مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر در اسفند ۱۳۷۴ برگزار شد. دبیر جشنواره در آن دوره عزت االله ضرغامی و نیز سید مصطفی میرسلیم به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی دولت هاشمی رفسنجانی مسئولیت آن دوره از جشنواره را به عهده داشتند . سیمرغ بلورین بهترین فیلم آن دوره به فیلم «پدر» با کارگردانی مجید مجیدی و جایزه بهترین کارگردانی به کیومرث پوراحمد برای فیلم «خواهران غریب» رسید. محمد کاسبی، محمد یاری، فاطمه گودرزی و پریوش نظریه نیز سیمرغ بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل را بردند و از بازی پرویز پرستویی در فیلم « لیلی با من است» تقدیر شد. از فیلم‌های مهم آن سال می توان به فیلم های «پدر»، «دایره سرخ»، «خواهران غریب»، «گبه»، «بازمانده»، «لیلی با من است»، «بوی پیراهن یوسف»، «سفر به چزابه»، «مردآفتابی» و «ضیافت» اشاره کرد.تصاویر منتشر نشده از اختتامیه این جشنواره توسط عکاسان روزنامه ایران در آن سال به ثبت رسیده است .

عکس های منتشر نشده از اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر ۱۳۷۴
آژانس عکس ایران

آژانس عکس ایران: مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر در اسفند ۱۳۷۴ برگزار شد. دبیر جشنواره در آن دوره عزت االله ضرغامی و نیز سید مصطفی میرسلیم به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی دولت هاشمی رفسنجانی مسئولیت آن دوره از جشنواره را به عهده داشتند . سیمرغ بلورین بهترین فیلم آن دوره به فیلم «پدر» با کارگردانی مجید مجیدی و جایزه بهترین کارگردانی به کیومرث پوراحمد برای فیلم «خواهران غریب» رسید. محمد کاسبی، محمد یاری، فاطمه گودرزی و پریوش نظریه نیز سیمرغ بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل را بردند و از بازی پرویز پرستویی در فیلم « لیلی با من است» تقدیر شد. از فیلم‌های مهم آن سال می توان به فیلم های «پدر»، «دایره سرخ»، «خواهران غریب»، «گبه»، «بازمانده»، «لیلی با من است»، «بوی پیراهن یوسف»، «سفر به چزابه»، «مردآفتابی» و «ضیافت» اشاره کرد.تصاویر منتشر نشده از اختتامیه این جشنواره توسط عکاسان روزنامه ایران در آن سال به ثبت رسیده است .

عکس های منتشر نشده از اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر ۱۳۷۴
آژانس عکس ایران

آژانس عکس ایران: مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر در اسفند ۱۳۷۴ برگزار شد. دبیر جشنواره در آن دوره عزت االله ضرغامی و نیز سید مصطفی میرسلیم به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی دولت هاشمی رفسنجانی مسئولیت آن دوره از جشنواره را به عهده داشتند . سیمرغ بلورین بهترین فیلم آن دوره به فیلم «پدر» با کارگردانی مجید مجیدی و جایزه بهترین کارگردانی به کیومرث پوراحمد برای فیلم «خواهران غریب» رسید. محمد کاسبی، محمد یاری، فاطمه گودرزی و پریوش نظریه نیز سیمرغ بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل را بردند و از بازی پرویز پرستویی در فیلم « لیلی با من است» تقدیر شد. از فیلم‌های مهم آن سال می توان به فیلم های «پدر»، «دایره سرخ»، «خواهران غریب»، «گبه»، «بازمانده»، «لیلی با من است»، «بوی پیراهن یوسف»، «سفر به چزابه»، «مردآفتابی» و «ضیافت» اشاره کرد.تصاویر منتشر نشده از اختتامیه این جشنواره توسط عکاسان روزنامه ایران در آن سال به ثبت رسیده است .

عکس های منتشر نشده از اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر ۱۳۷۴
آژانس عکس ایران

آژانس عکس ایران: مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر در اسفند ۱۳۷۴ برگزار شد. دبیر جشنواره در آن دوره عزت االله ضرغامی و نیز سید مصطفی میرسلیم به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی دولت هاشمی رفسنجانی مسئولیت آن دوره از جشنواره را به عهده داشتند . سیمرغ بلورین بهترین فیلم آن دوره به فیلم «پدر» با کارگردانی مجید مجیدی و جایزه بهترین کارگردانی به کیومرث پوراحمد برای فیلم «خواهران غریب» رسید. محمد کاسبی، محمد یاری، فاطمه گودرزی و پریوش نظریه نیز سیمرغ بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل را بردند و از بازی پرویز پرستویی در فیلم « لیلی با من است» تقدیر شد. از فیلم‌های مهم آن سال می توان به فیلم های «پدر»، «دایره سرخ»، «خواهران غریب»، «گبه»، «بازمانده»، «لیلی با من است»، «بوی پیراهن یوسف»، «سفر به چزابه»، «مردآفتابی» و «ضیافت» اشاره کرد.تصاویر منتشر نشده از اختتامیه این جشنواره توسط عکاسان روزنامه ایران در آن سال به ثبت رسیده است .

عکس های منتشر نشده از اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر ۱۳۷۴
آژانس عکس ایران

آژانس عکس ایران: مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر در اسفند ۱۳۷۴ برگزار شد. دبیر جشنواره در آن دوره عزت االله ضرغامی و نیز سید مصطفی میرسلیم به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی دولت هاشمی رفسنجانی مسئولیت آن دوره از جشنواره را به عهده داشتند . سیمرغ بلورین بهترین فیلم آن دوره به فیلم «پدر» با کارگردانی مجید مجیدی و جایزه بهترین کارگردانی به کیومرث پوراحمد برای فیلم «خواهران غریب» رسید. محمد کاسبی، محمد یاری، فاطمه گودرزی و پریوش نظریه نیز سیمرغ بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل را بردند و از بازی پرویز پرستویی در فیلم « لیلی با من است» تقدیر شد. از فیلم‌های مهم آن سال می توان به فیلم های «پدر»، «دایره سرخ»، «خواهران غریب»، «گبه»، «بازمانده»، «لیلی با من است»، «بوی پیراهن یوسف»، «سفر به چزابه»، «مردآفتابی» و «ضیافت» اشاره کرد.تصاویر منتشر نشده از اختتامیه این جشنواره توسط عکاسان روزنامه ایران در آن سال به ثبت رسیده است .

عکس های منتشر نشده از اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر ۱۳۷۴
آژانس عکس ایران

آژانس عکس ایران: مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر در اسفند ۱۳۷۴ برگزار شد. دبیر جشنواره در آن دوره عزت االله ضرغامی و نیز سید مصطفی میرسلیم به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی دولت هاشمی رفسنجانی مسئولیت آن دوره از جشنواره را به عهده داشتند . سیمرغ بلورین بهترین فیلم آن دوره به فیلم «پدر» با کارگردانی مجید مجیدی و جایزه بهترین کارگردانی به کیومرث پوراحمد برای فیلم «خواهران غریب» رسید. محمد کاسبی، محمد یاری، فاطمه گودرزی و پریوش نظریه نیز سیمرغ بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل را بردند و از بازی پرویز پرستویی در فیلم « لیلی با من است» تقدیر شد. از فیلم‌های مهم آن سال می توان به فیلم های «پدر»، «دایره سرخ»، «خواهران غریب»، «گبه»، «بازمانده»، «لیلی با من است»، «بوی پیراهن یوسف»، «سفر به چزابه»، «مردآفتابی» و «ضیافت» اشاره کرد.تصاویر منتشر نشده از اختتامیه این جشنواره توسط عکاسان روزنامه ایران در آن سال به ثبت رسیده است .

عکس های منتشر نشده از اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر ۱۳۷۴
آژانس عکس ایران

آژانس عکس ایران: مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر در اسفند ۱۳۷۴ برگزار شد. دبیر جشنواره در آن دوره عزت االله ضرغامی و نیز سید مصطفی میرسلیم به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی دولت هاشمی رفسنجانی مسئولیت آن دوره از جشنواره را به عهده داشتند . سیمرغ بلورین بهترین فیلم آن دوره به فیلم «پدر» با کارگردانی مجید مجیدی و جایزه بهترین کارگردانی به کیومرث پوراحمد برای فیلم «خواهران غریب» رسید. محمد کاسبی، محمد یاری، فاطمه گودرزی و پریوش نظریه نیز سیمرغ بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل را بردند و از بازی پرویز پرستویی در فیلم « لیلی با من است» تقدیر شد. از فیلم‌های مهم آن سال می توان به فیلم های «پدر»، «دایره سرخ»، «خواهران غریب»، «گبه»، «بازمانده»، «لیلی با من است»، «بوی پیراهن یوسف»، «سفر به چزابه»، «مردآفتابی» و «ضیافت» اشاره کرد.تصاویر منتشر نشده از اختتامیه این جشنواره توسط عکاسان روزنامه ایران در آن سال به ثبت رسیده است .

عکس های منتشر نشده از اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر ۱۳۷۴
آژانس عکس ایران

آژانس عکس ایران: مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر در اسفند ۱۳۷۴ برگزار شد. دبیر جشنواره در آن دوره عزت االله ضرغامی و نیز سید مصطفی میرسلیم به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی دولت هاشمی رفسنجانی مسئولیت آن دوره از جشنواره را به عهده داشتند . سیمرغ بلورین بهترین فیلم آن دوره به فیلم «پدر» با کارگردانی مجید مجیدی و جایزه بهترین کارگردانی به کیومرث پوراحمد برای فیلم «خواهران غریب» رسید. محمد کاسبی، محمد یاری، فاطمه گودرزی و پریوش نظریه نیز سیمرغ بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل را بردند و از بازی پرویز پرستویی در فیلم « لیلی با من است» تقدیر شد. از فیلم‌های مهم آن سال می توان به فیلم های «پدر»، «دایره سرخ»، «خواهران غریب»، «گبه»، «بازمانده»، «لیلی با من است»، «بوی پیراهن یوسف»، «سفر به چزابه»، «مردآفتابی» و «ضیافت» اشاره کرد.تصاویر منتشر نشده از اختتامیه این جشنواره توسط عکاسان روزنامه ایران در آن سال به ثبت رسیده است .

عکس های منتشر نشده از اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر ۱۳۷۴
آژانس عکس ایران

آژانس عکس ایران: مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر در اسفند ۱۳۷۴ برگزار شد. دبیر جشنواره در آن دوره عزت االله ضرغامی و نیز سید مصطفی میرسلیم به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی دولت هاشمی رفسنجانی مسئولیت آن دوره از جشنواره را به عهده داشتند . سیمرغ بلورین بهترین فیلم آن دوره به فیلم «پدر» با کارگردانی مجید مجیدی و جایزه بهترین کارگردانی به کیومرث پوراحمد برای فیلم «خواهران غریب» رسید. محمد کاسبی، محمد یاری، فاطمه گودرزی و پریوش نظریه نیز سیمرغ بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل را بردند و از بازی پرویز پرستویی در فیلم « لیلی با من است» تقدیر شد. از فیلم‌های مهم آن سال می توان به فیلم های «پدر»، «دایره سرخ»، «خواهران غریب»، «گبه»، «بازمانده»، «لیلی با من است»، «بوی پیراهن یوسف»، «سفر به چزابه»، «مردآفتابی» و «ضیافت» اشاره کرد.تصاویر منتشر نشده از اختتامیه این جشنواره توسط عکاسان روزنامه ایران در آن سال به ثبت رسیده است .

عکس های منتشر نشده از اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر ۱۳۷۴
آژانس عکس ایران

آژانس عکس ایران: مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر در اسفند ۱۳۷۴ برگزار شد. دبیر جشنواره در آن دوره عزت االله ضرغامی و نیز سید مصطفی میرسلیم به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی دولت هاشمی رفسنجانی مسئولیت آن دوره از جشنواره را به عهده داشتند . سیمرغ بلورین بهترین فیلم آن دوره به فیلم «پدر» با کارگردانی مجید مجیدی و جایزه بهترین کارگردانی به کیومرث پوراحمد برای فیلم «خواهران غریب» رسید. محمد کاسبی، محمد یاری، فاطمه گودرزی و پریوش نظریه نیز سیمرغ بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل را بردند و از بازی پرویز پرستویی در فیلم « لیلی با من است» تقدیر شد. از فیلم‌های مهم آن سال می توان به فیلم های «پدر»، «دایره سرخ»، «خواهران غریب»، «گبه»، «بازمانده»، «لیلی با من است»، «بوی پیراهن یوسف»، «سفر به چزابه»، «مردآفتابی» و «ضیافت» اشاره کرد.تصاویر منتشر نشده از اختتامیه این جشنواره توسط عکاسان روزنامه ایران در آن سال به ثبت رسیده است .

عکس های منتشر نشده از اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر ۱۳۷۴
آژانس عکس ایران

آژانس عکس ایران: مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر در اسفند ۱۳۷۴ برگزار شد. دبیر جشنواره در آن دوره عزت االله ضرغامی و نیز سید مصطفی میرسلیم به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی دولت هاشمی رفسنجانی مسئولیت آن دوره از جشنواره را به عهده داشتند . سیمرغ بلورین بهترین فیلم آن دوره به فیلم «پدر» با کارگردانی مجید مجیدی و جایزه بهترین کارگردانی به کیومرث پوراحمد برای فیلم «خواهران غریب» رسید. محمد کاسبی، محمد یاری، فاطمه گودرزی و پریوش نظریه نیز سیمرغ بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل را بردند و از بازی پرویز پرستویی در فیلم « لیلی با من است» تقدیر شد. از فیلم‌های مهم آن سال می توان به فیلم های «پدر»، «دایره سرخ»، «خواهران غریب»، «گبه»، «بازمانده»، «لیلی با من است»، «بوی پیراهن یوسف»، «سفر به چزابه»، «مردآفتابی» و «ضیافت» اشاره کرد.تصاویر منتشر نشده از اختتامیه این جشنواره توسط عکاسان روزنامه ایران در آن سال به ثبت رسیده است .

عکس های منتشر نشده از اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر ۱۳۷۴
آژانس عکس ایران

آژانس عکس ایران: مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر در اسفند ۱۳۷۴ برگزار شد. دبیر جشنواره در آن دوره عزت االله ضرغامی و نیز سید مصطفی میرسلیم به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی دولت هاشمی رفسنجانی مسئولیت آن دوره از جشنواره را به عهده داشتند . سیمرغ بلورین بهترین فیلم آن دوره به فیلم «پدر» با کارگردانی مجید مجیدی و جایزه بهترین کارگردانی به کیومرث پوراحمد برای فیلم «خواهران غریب» رسید. محمد کاسبی، محمد یاری، فاطمه گودرزی و پریوش نظریه نیز سیمرغ بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل را بردند و از بازی پرویز پرستویی در فیلم « لیلی با من است» تقدیر شد. از فیلم‌های مهم آن سال می توان به فیلم های «پدر»، «دایره سرخ»، «خواهران غریب»، «گبه»، «بازمانده»، «لیلی با من است»، «بوی پیراهن یوسف»، «سفر به چزابه»، «مردآفتابی» و «ضیافت» اشاره کرد.تصاویر منتشر نشده از اختتامیه این جشنواره توسط عکاسان روزنامه ایران در آن سال به ثبت رسیده است .

عکس های منتشر نشده از اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر ۱۳۷۴
آژانس عکس ایران

آژانس عکس ایران: مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر در اسفند ۱۳۷۴ برگزار شد. دبیر جشنواره در آن دوره عزت االله ضرغامی و نیز سید مصطفی میرسلیم به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی دولت هاشمی رفسنجانی مسئولیت آن دوره از جشنواره را به عهده داشتند . سیمرغ بلورین بهترین فیلم آن دوره به فیلم «پدر» با کارگردانی مجید مجیدی و جایزه بهترین کارگردانی به کیومرث پوراحمد برای فیلم «خواهران غریب» رسید. محمد کاسبی، محمد یاری، فاطمه گودرزی و پریوش نظریه نیز سیمرغ بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل را بردند و از بازی پرویز پرستویی در فیلم « لیلی با من است» تقدیر شد. از فیلم‌های مهم آن سال می توان به فیلم های «پدر»، «دایره سرخ»، «خواهران غریب»، «گبه»، «بازمانده»، «لیلی با من است»، «بوی پیراهن یوسف»، «سفر به چزابه»، «مردآفتابی» و «ضیافت» اشاره کرد.تصاویر منتشر نشده از اختتامیه این جشنواره توسط عکاسان روزنامه ایران در آن سال به ثبت رسیده است .

عکس های منتشر نشده از اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر ۱۳۷۴
آژانس عکس ایران

آژانس عکس ایران: مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر در اسفند ۱۳۷۴ برگزار شد. دبیر جشنواره در آن دوره عزت االله ضرغامی و نیز سید مصطفی میرسلیم به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی دولت هاشمی رفسنجانی مسئولیت آن دوره از جشنواره را به عهده داشتند . سیمرغ بلورین بهترین فیلم آن دوره به فیلم «پدر» با کارگردانی مجید مجیدی و جایزه بهترین کارگردانی به کیومرث پوراحمد برای فیلم «خواهران غریب» رسید. محمد کاسبی، محمد یاری، فاطمه گودرزی و پریوش نظریه نیز سیمرغ بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل را بردند و از بازی پرویز پرستویی در فیلم « لیلی با من است» تقدیر شد. از فیلم‌های مهم آن سال می توان به فیلم های «پدر»، «دایره سرخ»، «خواهران غریب»، «گبه»، «بازمانده»، «لیلی با من است»، «بوی پیراهن یوسف»، «سفر به چزابه»، «مردآفتابی» و «ضیافت» اشاره کرد.تصاویر منتشر نشده از اختتامیه این جشنواره توسط عکاسان روزنامه ایران در آن سال به ثبت رسیده است .

جستجو
آرشیو تاریخی