حسین نقی زاده دریافت تمام تصاویر

بزرگترین مجسمه برنزی تهران با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

رونمایی از بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت
حسین نقی زاده

بزرگترین مجسمه برنزی تهران با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

رونمایی از بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت
حسین نقی زاده

بزرگترین مجسمه برنزی تهران با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

رونمایی از بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت
حسین نقی زاده

بزرگترین مجسمه برنزی تهران با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

رونمایی از بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت
حسین نقی زاده

بزرگترین مجسمه برنزی تهران با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

رونمایی از بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت
حسین نقی زاده

بزرگترین مجسمه برنزی تهران با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

رونمایی از بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت
حسین نقی زاده

بزرگترین مجسمه برنزی تهران با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

رونمایی از بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت
حسین نقی زاده

بزرگترین مجسمه برنزی تهران با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

رونمایی از بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت
حسین نقی زاده

بزرگترین مجسمه برنزی تهران با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

رونمایی از بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت
حسین نقی زاده

بزرگترین مجسمه برنزی تهران با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

رونمایی از بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت
حسین نقی زاده

بزرگترین مجسمه برنزی تهران با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

رونمایی از بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت
حسین نقی زاده

بزرگترین مجسمه برنزی تهران با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

رونمایی از بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت
حسین نقی زاده

بزرگترین مجسمه برنزی تهران با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

رونمایی از بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت
حسین نقی زاده

بزرگترین مجسمه برنزی تهران با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

رونمایی از بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت
حسین نقی زاده

بزرگترین مجسمه برنزی تهران با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

رونمایی از بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت
حسین نقی زاده

بزرگترین مجسمه برنزی تهران با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

جستجو
آرشیو تاریخی