آژانس عکس ایران دریافت تمام تصاویر

ماهواره مهدا به همراه نانوماهواره‌های کیهان ۲ و هاتف ۱ توسط ماهواره‌بر سیمرغ، پرتاب و با موفقیت در مدار تزریق شد.

پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی با ماهواره‌بر سیمرغ
آژانس عکس ایران

ماهواره مهدا به همراه نانوماهواره‌های کیهان ۲ و هاتف ۱ توسط ماهواره‌بر سیمرغ، پرتاب و با موفقیت در مدار تزریق شد.

پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی با ماهواره‌بر سیمرغ
آژانس عکس ایران

ماهواره مهدا به همراه نانوماهواره‌های کیهان ۲ و هاتف ۱ توسط ماهواره‌بر سیمرغ، پرتاب و با موفقیت در مدار تزریق شد.

پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی با ماهواره‌بر سیمرغ
آژانس عکس ایران

ماهواره مهدا به همراه نانوماهواره‌های کیهان ۲ و هاتف ۱ توسط ماهواره‌بر سیمرغ، پرتاب و با موفقیت در مدار تزریق شد.

پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی با ماهواره‌بر سیمرغ
آژانس عکس ایران

ماهواره مهدا به همراه نانوماهواره‌های کیهان ۲ و هاتف ۱ توسط ماهواره‌بر سیمرغ، پرتاب و با موفقیت در مدار تزریق شد.

پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی با ماهواره‌بر سیمرغ
آژانس عکس ایران

ماهواره مهدا به همراه نانوماهواره‌های کیهان ۲ و هاتف ۱ توسط ماهواره‌بر سیمرغ، پرتاب و با موفقیت در مدار تزریق شد.

پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی با ماهواره‌بر سیمرغ
آژانس عکس ایران

ماهواره مهدا به همراه نانوماهواره‌های کیهان ۲ و هاتف ۱ توسط ماهواره‌بر سیمرغ، پرتاب و با موفقیت در مدار تزریق شد.

پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی با ماهواره‌بر سیمرغ
آژانس عکس ایران

ماهواره مهدا به همراه نانوماهواره‌های کیهان ۲ و هاتف ۱ توسط ماهواره‌بر سیمرغ، پرتاب و با موفقیت در مدار تزریق شد.

جستجو
آرشیو تاریخی