علی حسن پور دریافت تمام تصاویر

کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت،با حضور امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، و جمعی از خانواده‌های دارای چند شهید در سالن همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

کنگره ملی ۲۴۰۰۰ هزار شهید پایتخت در برج میلاد
علی حسن پور

کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت،با حضور امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، و جمعی از خانواده‌های دارای چند شهید در سالن همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

کنگره ملی ۲۴۰۰۰ هزار شهید پایتخت در برج میلاد
علی حسن پور

کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت،با حضور امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، و جمعی از خانواده‌های دارای چند شهید در سالن همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

کنگره ملی ۲۴۰۰۰ هزار شهید پایتخت در برج میلاد
علی حسن پور

کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت،با حضور امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، و جمعی از خانواده‌های دارای چند شهید در سالن همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

کنگره ملی ۲۴۰۰۰ هزار شهید پایتخت در برج میلاد
علی حسن پور

کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت،با حضور امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، و جمعی از خانواده‌های دارای چند شهید در سالن همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

کنگره ملی ۲۴۰۰۰ هزار شهید پایتخت در برج میلاد
علی حسن پور

کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت،با حضور امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، و جمعی از خانواده‌های دارای چند شهید در سالن همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

کنگره ملی ۲۴۰۰۰ هزار شهید پایتخت در برج میلاد
علی حسن پور

کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت،با حضور امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، و جمعی از خانواده‌های دارای چند شهید در سالن همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

کنگره ملی ۲۴۰۰۰ هزار شهید پایتخت در برج میلاد
علی حسن پور

کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت،با حضور امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، و جمعی از خانواده‌های دارای چند شهید در سالن همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

کنگره ملی ۲۴۰۰۰ هزار شهید پایتخت در برج میلاد
علی حسن پور

کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت،با حضور امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، و جمعی از خانواده‌های دارای چند شهید در سالن همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

کنگره ملی ۲۴۰۰۰ هزار شهید پایتخت در برج میلاد
علی حسن پور

کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت،با حضور امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، و جمعی از خانواده‌های دارای چند شهید در سالن همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

کنگره ملی ۲۴۰۰۰ هزار شهید پایتخت در برج میلاد
علی حسن پور

کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت،با حضور امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، و جمعی از خانواده‌های دارای چند شهید در سالن همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

کنگره ملی ۲۴۰۰۰ هزار شهید پایتخت در برج میلاد
علی حسن پور

کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت،با حضور امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، و جمعی از خانواده‌های دارای چند شهید در سالن همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

کنگره ملی ۲۴۰۰۰ هزار شهید پایتخت در برج میلاد
علی حسن پور

کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت،با حضور امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، و جمعی از خانواده‌های دارای چند شهید در سالن همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

کنگره ملی ۲۴۰۰۰ هزار شهید پایتخت در برج میلاد
علی حسن پور

کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت،با حضور امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، و جمعی از خانواده‌های دارای چند شهید در سالن همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی