رضا معطریان دریافت تمام تصاویر

در روز دوم از چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های اپی لپسی، باشد وقتی دیگر،بازگشت به خان نخست و روزتولد من در پهنه رودگی و سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر اجرا شد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
رضا معطریان

در روز دوم از چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های اپی لپسی، باشد وقتی دیگر،بازگشت به خان نخست و روزتولد من در پهنه رودگی و سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر اجرا شد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
رضا معطریان

در روز دوم از چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های اپی لپسی، باشد وقتی دیگر،بازگشت به خان نخست و روزتولد من در پهنه رودگی و سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر اجرا شد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
رضا معطریان

در روز دوم از چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های اپی لپسی، باشد وقتی دیگر،بازگشت به خان نخست و روزتولد من در پهنه رودگی و سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر اجرا شد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
رضا معطریان

در روز دوم از چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های اپی لپسی، باشد وقتی دیگر،بازگشت به خان نخست و روزتولد من در پهنه رودگی و سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر اجرا شد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
رضا معطریان

در روز دوم از چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های اپی لپسی، باشد وقتی دیگر،بازگشت به خان نخست و روزتولد من در پهنه رودگی و سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر اجرا شد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
رضا معطریان

در روز دوم از چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های اپی لپسی، باشد وقتی دیگر،بازگشت به خان نخست و روزتولد من در پهنه رودگی و سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر اجرا شد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
رضا معطریان

در روز دوم از چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های اپی لپسی، باشد وقتی دیگر،بازگشت به خان نخست و روزتولد من در پهنه رودگی و سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر اجرا شد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
رضا معطریان

در روز دوم از چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های اپی لپسی، باشد وقتی دیگر،بازگشت به خان نخست و روزتولد من در پهنه رودگی و سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر اجرا شد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
رضا معطریان

در روز دوم از چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های اپی لپسی، باشد وقتی دیگر،بازگشت به خان نخست و روزتولد من در پهنه رودگی و سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر اجرا شد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
رضا معطریان

در روز دوم از چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های اپی لپسی، باشد وقتی دیگر،بازگشت به خان نخست و روزتولد من در پهنه رودگی و سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر اجرا شد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
رضا معطریان

در روز دوم از چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های اپی لپسی، باشد وقتی دیگر،بازگشت به خان نخست و روزتولد من در پهنه رودگی و سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر اجرا شد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
رضا معطریان

در روز دوم از چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های اپی لپسی، باشد وقتی دیگر،بازگشت به خان نخست و روزتولد من در پهنه رودگی و سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر اجرا شد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
رضا معطریان

در روز دوم از چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های اپی لپسی، باشد وقتی دیگر،بازگشت به خان نخست و روزتولد من در پهنه رودگی و سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر اجرا شد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
رضا معطریان

در روز دوم از چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های اپی لپسی، باشد وقتی دیگر،بازگشت به خان نخست و روزتولد من در پهنه رودگی و سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر اجرا شد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
رضا معطریان

در روز دوم از چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های اپی لپسی، باشد وقتی دیگر،بازگشت به خان نخست و روزتولد من در پهنه رودگی و سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر اجرا شد.

جستجو
آرشیو تاریخی