آژانس عکس ایران دریافت تمام تصاویر

رسیدگی به اتهامات «شهرام جزایری عرب» یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۰ از جنجالی ترین پرونده های قضایی دهه ۸۰ شمسی بود که در آن زمان به اتهام پرداخت رشوه، رانت خواری و اخلال در نظام اقتصادی دستگیر شد.در نخستین جلسه دادگاه، علی مژده ای نماینده مدعی العموم کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری را قرائت کرد:«متهم ردیف اول شهرام جزایری عرب سهامدار، عضو هیات مدیره شرکت های اقماری و مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است. اتهامات وی ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب امتیاز موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد است. همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات از دیگر اتهامات شهرام جزایری در جلسه دادگاه عنوان شد.

عکس های منتشر نشده از اولین دادگاه شهرام جزایری در بهمن ۱۳۸۰
آژانس عکس ایران

رسیدگی به اتهامات «شهرام جزایری عرب» یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۰ از جنجالی ترین پرونده های قضایی دهه ۸۰ شمسی بود که در آن زمان به اتهام پرداخت رشوه، رانت خواری و اخلال در نظام اقتصادی دستگیر شد.در نخستین جلسه دادگاه، علی مژده ای نماینده مدعی العموم کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری را قرائت کرد:«متهم ردیف اول شهرام جزایری عرب سهامدار، عضو هیات مدیره شرکت های اقماری و مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است. اتهامات وی ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب امتیاز موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد است. همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات از دیگر اتهامات شهرام جزایری در جلسه دادگاه عنوان شد.

عکس های منتشر نشده از اولین دادگاه شهرام جزایری در بهمن ۱۳۸۰
آژانس عکس ایران

رسیدگی به اتهامات «شهرام جزایری عرب» یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۰ از جنجالی ترین پرونده های قضایی دهه ۸۰ شمسی بود که در آن زمان به اتهام پرداخت رشوه، رانت خواری و اخلال در نظام اقتصادی دستگیر شد.در نخستین جلسه دادگاه، علی مژده ای نماینده مدعی العموم کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری را قرائت کرد:«متهم ردیف اول شهرام جزایری عرب سهامدار، عضو هیات مدیره شرکت های اقماری و مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است. اتهامات وی ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب امتیاز موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد است. همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات از دیگر اتهامات شهرام جزایری در جلسه دادگاه عنوان شد.

عکس های منتشر نشده از اولین دادگاه شهرام جزایری در بهمن ۱۳۸۰
آژانس عکس ایران

رسیدگی به اتهامات «شهرام جزایری عرب» یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۰ از جنجالی ترین پرونده های قضایی دهه ۸۰ شمسی بود که در آن زمان به اتهام پرداخت رشوه، رانت خواری و اخلال در نظام اقتصادی دستگیر شد.در نخستین جلسه دادگاه، علی مژده ای نماینده مدعی العموم کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری را قرائت کرد:«متهم ردیف اول شهرام جزایری عرب سهامدار، عضو هیات مدیره شرکت های اقماری و مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است. اتهامات وی ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب امتیاز موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد است. همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات از دیگر اتهامات شهرام جزایری در جلسه دادگاه عنوان شد.

عکس های منتشر نشده از اولین دادگاه شهرام جزایری در بهمن ۱۳۸۰
آژانس عکس ایران

رسیدگی به اتهامات «شهرام جزایری عرب» یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۰ از جنجالی ترین پرونده های قضایی دهه ۸۰ شمسی بود که در آن زمان به اتهام پرداخت رشوه، رانت خواری و اخلال در نظام اقتصادی دستگیر شد.در نخستین جلسه دادگاه، علی مژده ای نماینده مدعی العموم کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری را قرائت کرد:«متهم ردیف اول شهرام جزایری عرب سهامدار، عضو هیات مدیره شرکت های اقماری و مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است. اتهامات وی ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب امتیاز موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد است. همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات از دیگر اتهامات شهرام جزایری در جلسه دادگاه عنوان شد.

عکس های منتشر نشده از اولین دادگاه شهرام جزایری در بهمن ۱۳۸۰
آژانس عکس ایران

رسیدگی به اتهامات «شهرام جزایری عرب» یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۰ از جنجالی ترین پرونده های قضایی دهه ۸۰ شمسی بود که در آن زمان به اتهام پرداخت رشوه، رانت خواری و اخلال در نظام اقتصادی دستگیر شد.در نخستین جلسه دادگاه، علی مژده ای نماینده مدعی العموم کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری را قرائت کرد:«متهم ردیف اول شهرام جزایری عرب سهامدار، عضو هیات مدیره شرکت های اقماری و مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است. اتهامات وی ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب امتیاز موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد است. همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات از دیگر اتهامات شهرام جزایری در جلسه دادگاه عنوان شد.

عکس های منتشر نشده از اولین دادگاه شهرام جزایری در بهمن ۱۳۸۰
آژانس عکس ایران

رسیدگی به اتهامات «شهرام جزایری عرب» یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۰ از جنجالی ترین پرونده های قضایی دهه ۸۰ شمسی بود که در آن زمان به اتهام پرداخت رشوه، رانت خواری و اخلال در نظام اقتصادی دستگیر شد.در نخستین جلسه دادگاه، علی مژده ای نماینده مدعی العموم کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری را قرائت کرد:«متهم ردیف اول شهرام جزایری عرب سهامدار، عضو هیات مدیره شرکت های اقماری و مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است. اتهامات وی ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب امتیاز موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد است. همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات از دیگر اتهامات شهرام جزایری در جلسه دادگاه عنوان شد.

جستجو
آرشیو تاریخی