حسین نقی زاده دریافت تمام تصاویر

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمد امین صمدی با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم تهران تشییع شد. شهید صمدی در حمله هوایی روز شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ جنگنده‌های رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی، به همراه چهار تن دیگر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند.

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمدامین صمدی
حسین نقی زاده

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمد امین صمدی با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم تهران تشییع شد. شهید صمدی در حمله هوایی روز شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ جنگنده‌های رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی، به همراه چهار تن دیگر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند.

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمدامین صمدی
حسین نقی زاده

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمد امین صمدی با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم تهران تشییع شد. شهید صمدی در حمله هوایی روز شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ جنگنده‌های رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی، به همراه چهار تن دیگر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند.

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمدامین صمدی
حسین نقی زاده

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمد امین صمدی با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم تهران تشییع شد. شهید صمدی در حمله هوایی روز شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ جنگنده‌های رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی، به همراه چهار تن دیگر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند.

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمدامین صمدی
حسین نقی زاده

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمد امین صمدی با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم تهران تشییع شد. شهید صمدی در حمله هوایی روز شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ جنگنده‌های رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی، به همراه چهار تن دیگر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند.

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمدامین صمدی
حسین نقی زاده

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمد امین صمدی با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم تهران تشییع شد. شهید صمدی در حمله هوایی روز شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ جنگنده‌های رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی، به همراه چهار تن دیگر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند.

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمدامین صمدی
حسین نقی زاده

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمد امین صمدی با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم تهران تشییع شد. شهید صمدی در حمله هوایی روز شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ جنگنده‌های رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی، به همراه چهار تن دیگر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند.

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمدامین صمدی
حسین نقی زاده

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمد امین صمدی با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم تهران تشییع شد. شهید صمدی در حمله هوایی روز شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ جنگنده‌های رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی، به همراه چهار تن دیگر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند.

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمدامین صمدی
حسین نقی زاده

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمد امین صمدی با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم تهران تشییع شد. شهید صمدی در حمله هوایی روز شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ جنگنده‌های رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی، به همراه چهار تن دیگر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند.

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمدامین صمدی
حسین نقی زاده

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمد امین صمدی با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم تهران تشییع شد. شهید صمدی در حمله هوایی روز شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ جنگنده‌های رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی، به همراه چهار تن دیگر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند.

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمدامین صمدی
حسین نقی زاده

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمد امین صمدی با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم تهران تشییع شد. شهید صمدی در حمله هوایی روز شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ جنگنده‌های رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی، به همراه چهار تن دیگر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند.

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمدامین صمدی
حسین نقی زاده

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمد امین صمدی با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم تهران تشییع شد. شهید صمدی در حمله هوایی روز شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ جنگنده‌های رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی، به همراه چهار تن دیگر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند.

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمدامین صمدی
حسین نقی زاده

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمد امین صمدی با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم تهران تشییع شد. شهید صمدی در حمله هوایی روز شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ جنگنده‌های رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی، به همراه چهار تن دیگر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند.

جستجو
آرشیو تاریخی