حسین نقی زاده دریافت تمام تصاویر

«محمدمهدی اسماعیلی »وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر شنبه (۲۳ دی‌ ۱۴۰۲) در نشست خبری به سوالات نمایندگان رسانه های مختلف پاسخ گفت.

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
حسین نقی زاده

«محمدمهدی اسماعیلی »وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر شنبه (۲۳ دی‌ ۱۴۰۲) در نشست خبری به سوالات نمایندگان رسانه های مختلف پاسخ گفت.

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
حسین نقی زاده

«محمدمهدی اسماعیلی »وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر شنبه (۲۳ دی‌ ۱۴۰۲) در نشست خبری به سوالات نمایندگان رسانه های مختلف پاسخ گفت.

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
حسین نقی زاده

«محمدمهدی اسماعیلی »وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر شنبه (۲۳ دی‌ ۱۴۰۲) در نشست خبری به سوالات نمایندگان رسانه های مختلف پاسخ گفت.

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
حسین نقی زاده

«محمدمهدی اسماعیلی »وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر شنبه (۲۳ دی‌ ۱۴۰۲) در نشست خبری به سوالات نمایندگان رسانه های مختلف پاسخ گفت.

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
حسین نقی زاده

«محمدمهدی اسماعیلی »وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر شنبه (۲۳ دی‌ ۱۴۰۲) در نشست خبری به سوالات نمایندگان رسانه های مختلف پاسخ گفت.

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
حسین نقی زاده

«محمدمهدی اسماعیلی »وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر شنبه (۲۳ دی‌ ۱۴۰۲) در نشست خبری به سوالات نمایندگان رسانه های مختلف پاسخ گفت.

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
حسین نقی زاده

«محمدمهدی اسماعیلی »وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر شنبه (۲۳ دی‌ ۱۴۰۲) در نشست خبری به سوالات نمایندگان رسانه های مختلف پاسخ گفت.

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
حسین نقی زاده

«محمدمهدی اسماعیلی »وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر شنبه (۲۳ دی‌ ۱۴۰۲) در نشست خبری به سوالات نمایندگان رسانه های مختلف پاسخ گفت.

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
حسین نقی زاده

«محمدمهدی اسماعیلی »وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر شنبه (۲۳ دی‌ ۱۴۰۲) در نشست خبری به سوالات نمایندگان رسانه های مختلف پاسخ گفت.

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
حسین نقی زاده

«محمدمهدی اسماعیلی »وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر شنبه (۲۳ دی‌ ۱۴۰۲) در نشست خبری به سوالات نمایندگان رسانه های مختلف پاسخ گفت.

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
حسین نقی زاده

«محمدمهدی اسماعیلی »وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر شنبه (۲۳ دی‌ ۱۴۰۲) در نشست خبری به سوالات نمایندگان رسانه های مختلف پاسخ گفت.

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
حسین نقی زاده

«محمدمهدی اسماعیلی »وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر شنبه (۲۳ دی‌ ۱۴۰۲) در نشست خبری به سوالات نمایندگان رسانه های مختلف پاسخ گفت.

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
حسین نقی زاده

«محمدمهدی اسماعیلی »وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر شنبه (۲۳ دی‌ ۱۴۰۲) در نشست خبری به سوالات نمایندگان رسانه های مختلف پاسخ گفت.

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
حسین نقی زاده

«محمدمهدی اسماعیلی »وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر شنبه (۲۳ دی‌ ۱۴۰۲) در نشست خبری به سوالات نمایندگان رسانه های مختلف پاسخ گفت.

جستجو
آرشیو تاریخی