حسین نقی زاده دریافت تمام تصاویر

پیکر عماد افروغ نویسندده،استاد دانشگاه و نماینده مردم تهران دردوره هفتم مجلس شورای اسلامی صبح امروز از مسجد دانشگاه تهران تشییع شد.

تشییع پیکر عماد افروغ
حسین نقی زاده

پیکر عماد افروغ نویسندده،استاد دانشگاه و نماینده مردم تهران دردوره هفتم مجلس شورای اسلامی صبح امروز از مسجد دانشگاه تهران تشییع شد.

تشییع پیکر عماد افروغ
حسین نقی زاده

پیکر عماد افروغ نویسندده،استاد دانشگاه و نماینده مردم تهران دردوره هفتم مجلس شورای اسلامی صبح امروز از مسجد دانشگاه تهران تشییع شد.

تشییع پیکر عماد افروغ
حسین نقی زاده

پیکر عماد افروغ نویسندده،استاد دانشگاه و نماینده مردم تهران دردوره هفتم مجلس شورای اسلامی صبح امروز از مسجد دانشگاه تهران تشییع شد.

تشییع پیکر عماد افروغ
حسین نقی زاده

پیکر عماد افروغ نویسندده،استاد دانشگاه و نماینده مردم تهران دردوره هفتم مجلس شورای اسلامی صبح امروز از مسجد دانشگاه تهران تشییع شد.

مسعود ده نمکی در مراسم تشییع پیکر عماد افروغ
حسین نقی زاده

پیکر عماد افروغ نویسندده،استاد دانشگاه و نماینده مردم تهران دردوره هفتم مجلس شورای اسلامی صبح امروز از مسجد دانشگاه تهران تشییع شد.

حجت الاسلام سید سعیدرضا عاملی در مراسم تشییع پیکر عماد افروغ
حسین نقی زاده

پیکر عماد افروغ نویسندده،استاد دانشگاه و نماینده مردم تهران دردوره هفتم مجلس شورای اسلامی صبح امروز از مسجد دانشگاه تهران تشییع شد.

سید محمود رضوی در مراسم تشییع پیکر عماد افروغ
حسین نقی زاده

پیکر عماد افروغ نویسندده،استاد دانشگاه و نماینده مردم تهران دردوره هفتم مجلس شورای اسلامی صبح امروز از مسجد دانشگاه تهران تشییع شد.

تشییع پیکر عماد افروغ
حسین نقی زاده

پیکر عماد افروغ نویسندده،استاد دانشگاه و نماینده مردم تهران دردوره هفتم مجلس شورای اسلامی صبح امروز از مسجد دانشگاه تهران تشییع شد.

تشییع پیکر عماد افروغ
حسین نقی زاده

وزیر ارشاد در حاشیه تشییع پیکر عماد افروغ

تشییع پیکر عماد افروغ
حسین نقی زاده

پیکر عماد افروغ نویسندده،استاد دانشگاه و نماینده مردم تهران دردوره هفتم مجلس شورای اسلامی صبح امروز از مسجد دانشگاه تهران تشییع شد.

تشییع پیکر عماد افروغ
حسین نقی زاده

سخنگوی دولت در حاشیه تشییع پیکر عماد افروغ

جستجو
آرشیو تاریخی