سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی «CTEX» با رویکرد فرهنگ، فناوری، زندگی هوشمند در محل شبستان مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاریست. این دوره از نمایشگاه تلفیقی از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای است.

نمایشگاه فناوری های محتوای فضای مجازی (CTEX)
سجاد صفری

نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی «CTEX» با رویکرد فرهنگ، فناوری، زندگی هوشمند در محل شبستان مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاریست. این دوره از نمایشگاه تلفیقی از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای است.

نمایشگاه فناوری های محتوای فضای مجازی (CTEX)
سجاد صفری

نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی «CTEX» با رویکرد فرهنگ، فناوری، زندگی هوشمند در محل شبستان مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاریست. این دوره از نمایشگاه تلفیقی از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای است.

نمایشگاه فناوری های محتوای فضای مجازی (CTEX)
سجاد صفری

نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی «CTEX» با رویکرد فرهنگ، فناوری، زندگی هوشمند در محل شبستان مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاریست. این دوره از نمایشگاه تلفیقی از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای است.

نمایشگاه فناوری های محتوای فضای مجازی (CTEX)
سجاد صفری

نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی «CTEX» با رویکرد فرهنگ، فناوری، زندگی هوشمند در محل شبستان مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاریست. این دوره از نمایشگاه تلفیقی از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای است.

نمایشگاه فناوری های محتوای فضای مجازی (CTEX)
سجاد صفری

نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی «CTEX» با رویکرد فرهنگ، فناوری، زندگی هوشمند در محل شبستان مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاریست. این دوره از نمایشگاه تلفیقی از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای است.

نمایشگاه فناوری های محتوای فضای مجازی (CTEX)
سجاد صفری

نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی «CTEX» با رویکرد فرهنگ، فناوری، زندگی هوشمند در محل شبستان مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاریست. این دوره از نمایشگاه تلفیقی از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای است.

نمایشگاه فناوری های محتوای فضای مجازی (CTEX)
سجاد صفری

نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی «CTEX» با رویکرد فرهنگ، فناوری، زندگی هوشمند در محل شبستان مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاریست. این دوره از نمایشگاه تلفیقی از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای است.

نمایشگاه فناوری های محتوای فضای مجازی (CTEX)
سجاد صفری

نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی «CTEX» با رویکرد فرهنگ، فناوری، زندگی هوشمند در محل شبستان مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاریست. این دوره از نمایشگاه تلفیقی از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای است.

نمایشگاه فناوری های محتوای فضای مجازی (CTEX)
سجاد صفری

نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی «CTEX» با رویکرد فرهنگ، فناوری، زندگی هوشمند در محل شبستان مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاریست. این دوره از نمایشگاه تلفیقی از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای است.

نمایشگاه فناوری های محتوای فضای مجازی (CTEX)
سجاد صفری

نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی «CTEX» با رویکرد فرهنگ، فناوری، زندگی هوشمند در محل شبستان مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاریست. این دوره از نمایشگاه تلفیقی از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای است.

نمایشگاه فناوری های محتوای فضای مجازی (CTEX)
سجاد صفری

نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی «CTEX» با رویکرد فرهنگ، فناوری، زندگی هوشمند در محل شبستان مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاریست. این دوره از نمایشگاه تلفیقی از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای است.

نمایشگاه فناوری های محتوای فضای مجازی (CTEX)
سجاد صفری

نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی «CTEX» با رویکرد فرهنگ، فناوری، زندگی هوشمند در محل شبستان مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاریست. این دوره از نمایشگاه تلفیقی از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای است.

نمایشگاه فناوری های محتوای فضای مجازی (CTEX)
سجاد صفری

نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی «CTEX» با رویکرد فرهنگ، فناوری، زندگی هوشمند در محل شبستان مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاریست. این دوره از نمایشگاه تلفیقی از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای است.

جستجو
آرشیو تاریخی