حسین نقی زاده دریافت تمام تصاویر

چهل و پنجمین نشست خبری علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با خبرنگاران پیش از ظهر امروز سه شنبه ۲۱ آذر در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران
حسین نقی زاده

چهل و پنجمین نشست خبری علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با خبرنگاران پیش از ظهر امروز سه شنبه ۲۱ آذر در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران
حسین نقی زاده

چهل و پنجمین نشست خبری علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با خبرنگاران پیش از ظهر امروز سه شنبه ۲۱ آذر در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران
حسین نقی زاده

چهل و پنجمین نشست خبری علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با خبرنگاران پیش از ظهر امروز سه شنبه ۲۱ آذر در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران
حسین نقی زاده

چهل و پنجمین نشست خبری علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با خبرنگاران پیش از ظهر امروز سه شنبه ۲۱ آذر در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران
حسین نقی زاده

چهل و پنجمین نشست خبری علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با خبرنگاران پیش از ظهر امروز سه شنبه ۲۱ آذر در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران
حسین نقی زاده

چهل و پنجمین نشست خبری علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با خبرنگاران پیش از ظهر امروز سه شنبه ۲۱ آذر در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران
حسین نقی زاده

چهل و پنجمین نشست خبری علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با خبرنگاران پیش از ظهر امروز سه شنبه ۲۱ آذر در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران
حسین نقی زاده

چهل و پنجمین نشست خبری علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با خبرنگاران پیش از ظهر امروز سه شنبه ۲۱ آذر در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی