سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک منافقین امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.

نخستین جلسه دادگاه منافقین
سجاد صفری

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک منافقین امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.

نخستین جلسه دادگاه منافقین
سجاد صفری

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک منافقین امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.

نخستین جلسه دادگاه منافقین
سجاد صفری

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک منافقین امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.

نخستین جلسه دادگاه منافقین
سجاد صفری

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک منافقین امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.

نخستین جلسه دادگاه منافقین
سجاد صفری

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک منافقین امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.

نخستین جلسه دادگاه منافقین
سجاد صفری

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک منافقین امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.

نخستین جلسه دادگاه منافقین
سجاد صفری

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک منافقین امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.

نخستین جلسه دادگاه منافقین
سجاد صفری

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک منافقین امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.

نخستین جلسه دادگاه منافقین
سجاد صفری

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک منافقین امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.

نخستین جلسه دادگاه منافقین
سجاد صفری

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک منافقین امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.

نخستین جلسه دادگاه منافقین
سجاد صفری

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک منافقین امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.

نخستین جلسه دادگاه منافقین
سجاد صفری

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک منافقین امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی