سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

مراسم تشییع پیکر اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

تشییع پیکر شهید اسماعیل احمدی در مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکر اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

تشییع پیکر شهید اسماعیل احمدی در مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکر اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

تشییع پیکر شهید اسماعیل احمدی در مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکر اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

تشییع پیکر شهید اسماعیل احمدی در مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکر اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

تشییع پیکر شهید اسماعیل احمدی در مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکر اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

تشییع پیکر شهید اسماعیل احمدی در مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکر اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

تشییع پیکر شهید اسماعیل احمدی در مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکر اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

تشییع پیکر شهید اسماعیل احمدی در مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکر اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

تشییع پیکر شهید اسماعیل احمدی در مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکر اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

تشییع پیکر شهید اسماعیل احمدی در مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکر اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

تشییع پیکر شهید اسماعیل احمدی در مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکر اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

تشییع پیکر شهید اسماعیل احمدی در مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکر اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

تشییع پیکر شهید اسماعیل احمدی در مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکر اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

تشییع پیکر شهید اسماعیل احمدی در مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکر اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

تشییع پیکر شهید اسماعیل احمدی در مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکر اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

تشییع پیکر شهید اسماعیل احمدی در مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکر اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی