آژانس عکس ایران دریافت تمام تصاویر

«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور با جمعی از والدین فرزندان اوتیسمی دیدار و در جریان آخرین مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

دیدار معاون اول رئیس جمهور با والدین فرزندان اوتیسمی
آژانس عکس ایران

«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور با جمعی از والدین فرزندان اوتیسمی دیدار و در جریان آخرین مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

دیدار معاون اول رئیس جمهور با والدین فرزندان اوتیسمی
آژانس عکس ایران

«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور با جمعی از والدین فرزندان اوتیسمی دیدار و در جریان آخرین مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

دیدار معاون اول رئیس جمهور با والدین فرزندان اوتیسمی
آژانس عکس ایران

«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور با جمعی از والدین فرزندان اوتیسمی دیدار و در جریان آخرین مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

دیدار معاون اول رئیس جمهور با والدین فرزندان اوتیسمی
آژانس عکس ایران

«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور با جمعی از والدین فرزندان اوتیسمی دیدار و در جریان آخرین مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

دیدار معاون اول رئیس جمهور با والدین فرزندان اوتیسمی
آژانس عکس ایران

«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور با جمعی از والدین فرزندان اوتیسمی دیدار و در جریان آخرین مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

دیدار معاون اول رئیس جمهور با والدین فرزندان اوتیسمی
آژانس عکس ایران

«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور با جمعی از والدین فرزندان اوتیسمی دیدار و در جریان آخرین مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

دیدار معاون اول رئیس جمهور با والدین فرزندان اوتیسمی
آژانس عکس ایران

«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور با جمعی از والدین فرزندان اوتیسمی دیدار و در جریان آخرین مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

دیدار معاون اول رئیس جمهور با والدین فرزندان اوتیسمی
آژانس عکس ایران

«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور با جمعی از والدین فرزندان اوتیسمی دیدار و در جریان آخرین مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

دیدار معاون اول رئیس جمهور با والدین فرزندان اوتیسمی
آژانس عکس ایران

«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور با جمعی از والدین فرزندان اوتیسمی دیدار و در جریان آخرین مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

دیدار معاون اول رئیس جمهور با والدین فرزندان اوتیسمی
آژانس عکس ایران

«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور با جمعی از والدین فرزندان اوتیسمی دیدار و در جریان آخرین مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

جستجو
آرشیو تاریخی