حسین نقی زاده دریافت تمام تصاویر

گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه در ایران، با عنوان «ساعت ۱۲ به وقت قدس» با حضور اتحادیه‌های ادبی ایران و نویسندگان کشورهای عربی، امروز شنبه ۲۷ آبان در سالن سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.

مراسم «ساعت ۱۲ به وقت قدس»
حسین نقی زاده

گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه در ایران، با عنوان «ساعت ۱۲ به وقت قدس» با حضور اتحادیه‌های ادبی ایران و نویسندگان کشورهای عربی، امروز شنبه ۲۷ آبان در سالن سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.

مراسم «ساعت ۱۲ به وقت قدس»
حسین نقی زاده

گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه در ایران، با عنوان «ساعت ۱۲ به وقت قدس» با حضور اتحادیه‌های ادبی ایران و نویسندگان کشورهای عربی، امروز شنبه ۲۷ آبان در سالن سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.

مراسم «ساعت ۱۲ به وقت قدس»
حسین نقی زاده

گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه در ایران، با عنوان «ساعت ۱۲ به وقت قدس» با حضور اتحادیه‌های ادبی ایران و نویسندگان کشورهای عربی، امروز شنبه ۲۷ آبان در سالن سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.

مراسم «ساعت ۱۲ به وقت قدس»
حسین نقی زاده

گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه در ایران، با عنوان «ساعت ۱۲ به وقت قدس» با حضور اتحادیه‌های ادبی ایران و نویسندگان کشورهای عربی، امروز شنبه ۲۷ آبان در سالن سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.

مراسم «ساعت ۱۲ به وقت قدس»
حسین نقی زاده

گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه در ایران، با عنوان «ساعت ۱۲ به وقت قدس» با حضور اتحادیه‌های ادبی ایران و نویسندگان کشورهای عربی، امروز شنبه ۲۷ آبان در سالن سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.

مراسم «ساعت ۱۲ به وقت قدس»
حسین نقی زاده

گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه در ایران، با عنوان «ساعت ۱۲ به وقت قدس» با حضور اتحادیه‌های ادبی ایران و نویسندگان کشورهای عربی، امروز شنبه ۲۷ آبان در سالن سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.

مراسم «ساعت ۱۲ به وقت قدس»
حسین نقی زاده

گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه در ایران، با عنوان «ساعت ۱۲ به وقت قدس» با حضور اتحادیه‌های ادبی ایران و نویسندگان کشورهای عربی، امروز شنبه ۲۷ آبان در سالن سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.

مراسم «ساعت ۱۲ به وقت قدس»
حسین نقی زاده

گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه در ایران، با عنوان «ساعت ۱۲ به وقت قدس» با حضور اتحادیه‌های ادبی ایران و نویسندگان کشورهای عربی، امروز شنبه ۲۷ آبان در سالن سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.

مراسم «ساعت ۱۲ به وقت قدس»
حسین نقی زاده

گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه در ایران، با عنوان «ساعت ۱۲ به وقت قدس» با حضور اتحادیه‌های ادبی ایران و نویسندگان کشورهای عربی، امروز شنبه ۲۷ آبان در سالن سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.

مراسم «ساعت ۱۲ به وقت قدس»
حسین نقی زاده

گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه در ایران، با عنوان «ساعت ۱۲ به وقت قدس» با حضور اتحادیه‌های ادبی ایران و نویسندگان کشورهای عربی، امروز شنبه ۲۷ آبان در سالن سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.

مراسم «ساعت ۱۲ به وقت قدس»
حسین نقی زاده

گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه در ایران، با عنوان «ساعت ۱۲ به وقت قدس» با حضور اتحادیه‌های ادبی ایران و نویسندگان کشورهای عربی، امروز شنبه ۲۷ آبان در سالن سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.

مراسم «ساعت ۱۲ به وقت قدس»
حسین نقی زاده

گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه در ایران، با عنوان «ساعت ۱۲ به وقت قدس» با حضور اتحادیه‌های ادبی ایران و نویسندگان کشورهای عربی، امروز شنبه ۲۷ آبان در سالن سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.

مراسم «ساعت ۱۲ به وقت قدس»
حسین نقی زاده

گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه در ایران، با عنوان «ساعت ۱۲ به وقت قدس» با حضور اتحادیه‌های ادبی ایران و نویسندگان کشورهای عربی، امروز شنبه ۲۷ آبان در سالن سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.

مراسم «ساعت ۱۲ به وقت قدس»
حسین نقی زاده

گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه در ایران، با عنوان «ساعت ۱۲ به وقت قدس» با حضور اتحادیه‌های ادبی ایران و نویسندگان کشورهای عربی، امروز شنبه ۲۷ آبان در سالن سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.

مراسم «ساعت ۱۲ به وقت قدس»
حسین نقی زاده

گردهمایی نویسندگان و ناشران برای حمایت از کودکان غزه در ایران، با عنوان «ساعت ۱۲ به وقت قدس» با حضور اتحادیه‌های ادبی ایران و نویسندگان کشورهای عربی، امروز شنبه ۲۷ آبان در سالن سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی