ابوالفضل نسایی دریافت تمام تصاویر

اثر چیدمانی سمفونی «کشته‌گان» در حمایت از کودکان مظلوم غزه؛ عصر دوشنبه (۲۲ آبان ۱۴۰۲) در میدان فلسطین تهران اجرا شد. در این اجرا ۴ هزار جسد کفن پوش به شکل نمادین بر روی زمین قرار گرفت.

چیدمان «سمفونی کشته گان»
ابوالفضل نسایی

اثر چیدمانی سمفونی «کشته‌گان» در حمایت از کودکان مظلوم غزه؛ عصر دوشنبه (۲۲ آبان ۱۴۰۲) در میدان فلسطین تهران اجرا شد. در این اجرا ۴ هزار جسد کفن پوش به شکل نمادین بر روی زمین قرار گرفت.

چیدمان «سمفونی کشته گان»
ابوالفضل نسایی

اثر چیدمانی سمفونی «کشته‌گان» در حمایت از کودکان مظلوم غزه؛ عصر دوشنبه (۲۲ آبان ۱۴۰۲) در میدان فلسطین تهران اجرا شد. در این اجرا ۴ هزار جسد کفن پوش به شکل نمادین بر روی زمین قرار گرفت.

چیدمان «سمفونی کشته گان»
ابوالفضل نسایی

اثر چیدمانی سمفونی «کشته‌گان» در حمایت از کودکان مظلوم غزه؛ عصر دوشنبه (۲۲ آبان ۱۴۰۲) در میدان فلسطین تهران اجرا شد. در این اجرا ۴ هزار جسد کفن پوش به شکل نمادین بر روی زمین قرار گرفت.

چیدمان «سمفونی کشته گان»
ابوالفضل نسایی

اثر چیدمانی سمفونی «کشته‌گان» در حمایت از کودکان مظلوم غزه؛ عصر دوشنبه (۲۲ آبان ۱۴۰۲) در میدان فلسطین تهران اجرا شد. در این اجرا ۴ هزار جسد کفن پوش به شکل نمادین بر روی زمین قرار گرفت.

چیدمان «سمفونی کشته گان»
ابوالفضل نسایی

اثر چیدمانی سمفونی «کشته‌گان» در حمایت از کودکان مظلوم غزه؛ عصر دوشنبه (۲۲ آبان ۱۴۰۲) در میدان فلسطین تهران اجرا شد. در این اجرا ۴ هزار جسد کفن پوش به شکل نمادین بر روی زمین قرار گرفت.

چیدمان «سمفونی کشته گان»
ابوالفضل نسایی

اثر چیدمانی سمفونی «کشته‌گان» در حمایت از کودکان مظلوم غزه؛ عصر دوشنبه (۲۲ آبان ۱۴۰۲) در میدان فلسطین تهران اجرا شد. در این اجرا ۴ هزار جسد کفن پوش به شکل نمادین بر روی زمین قرار گرفت.

چیدمان «سمفونی کشته گان»
ابوالفضل نسایی

اثر چیدمانی سمفونی «کشته‌گان» در حمایت از کودکان مظلوم غزه؛ عصر دوشنبه (۲۲ آبان ۱۴۰۲) در میدان فلسطین تهران اجرا شد. در این اجرا ۴ هزار جسد کفن پوش به شکل نمادین بر روی زمین قرار گرفت.

چیدمان «سمفونی کشته گان»
ابوالفضل نسایی

اثر چیدمانی سمفونی «کشته‌گان» در حمایت از کودکان مظلوم غزه؛ عصر دوشنبه (۲۲ آبان ۱۴۰۲) در میدان فلسطین تهران اجرا شد. در این اجرا ۴ هزار جسد کفن پوش به شکل نمادین بر روی زمین قرار گرفت.

چیدمان «سمفونی کشته گان»
ابوالفضل نسایی

اثر چیدمانی سمفونی «کشته‌گان» در حمایت از کودکان مظلوم غزه؛ عصر دوشنبه (۲۲ آبان ۱۴۰۲) در میدان فلسطین تهران اجرا شد. در این اجرا ۴ هزار جسد کفن پوش به شکل نمادین بر روی زمین قرار گرفت.

جستجو
آرشیو تاریخی