سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

آئین بزرگداشت مرحوم دکتر حسین شیخ الاسلام یکشنبه ۱۴ اسفند از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین برگزار شد.

بزرگداشت دکتر حسین شیخ الاسلام
سجاد صفری

آئین بزرگداشت مرحوم دکتر حسین شیخ الاسلام یکشنبه ۱۴ اسفند از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین برگزار شد.

بزرگداشت دکتر حسین شیخ الاسلام
سجاد صفری

آئین بزرگداشت مرحوم دکتر حسین شیخ الاسلام یکشنبه ۱۴ اسفند از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین برگزار شد.

بزرگداشت دکتر حسین شیخ الاسلام
سجاد صفری

آئین بزرگداشت مرحوم دکتر حسین شیخ الاسلام یکشنبه ۱۴ اسفند از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین برگزار شد.

بزرگداشت دکتر حسین شیخ الاسلام
سجاد صفری

آئین بزرگداشت مرحوم دکتر حسین شیخ الاسلام یکشنبه ۱۴ اسفند از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین برگزار شد.

بزرگداشت دکتر حسین شیخ الاسلام
سجاد صفری

آئین بزرگداشت مرحوم دکتر حسین شیخ الاسلام یکشنبه ۱۴ اسفند از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین برگزار شد.

بزرگداشت دکتر حسین شیخ الاسلام
سجاد صفری

آئین بزرگداشت مرحوم دکتر حسین شیخ الاسلام یکشنبه ۱۴ اسفند از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین برگزار شد.

بزرگداشت دکتر حسین شیخ الاسلام
سجاد صفری

آئین بزرگداشت مرحوم دکتر حسین شیخ الاسلام یکشنبه ۱۴ اسفند از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین برگزار شد.

بزرگداشت دکتر حسین شیخ الاسلام
سجاد صفری

آئین بزرگداشت مرحوم دکتر حسین شیخ الاسلام یکشنبه ۱۴ اسفند از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین برگزار شد.

بزرگداشت دکتر حسین شیخ الاسلام
سجاد صفری

آئین بزرگداشت مرحوم دکتر حسین شیخ الاسلام یکشنبه ۱۴ اسفند از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین برگزار شد.

بزرگداشت دکتر حسین شیخ الاسلام
سجاد صفری

آئین بزرگداشت مرحوم دکتر حسین شیخ الاسلام یکشنبه ۱۴ اسفند از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین برگزار شد.

بزرگداشت دکتر حسین شیخ الاسلام
سجاد صفری

آئین بزرگداشت مرحوم دکتر حسین شیخ الاسلام یکشنبه ۱۴ اسفند از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین برگزار شد.

بزرگداشت دکتر حسین شیخ الاسلام
سجاد صفری

آئین بزرگداشت مرحوم دکتر حسین شیخ الاسلام یکشنبه ۱۴ اسفند از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین برگزار شد.

بزرگداشت دکتر حسین شیخ الاسلام
سجاد صفری

آئین بزرگداشت مرحوم دکتر حسین شیخ الاسلام یکشنبه ۱۴ اسفند از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین برگزار شد.

بزرگداشت دکتر حسین شیخ الاسلام
سجاد صفری

آئین بزرگداشت مرحوم دکتر حسین شیخ الاسلام یکشنبه ۱۴ اسفند از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین برگزار شد.

بزرگداشت دکتر حسین شیخ الاسلام
سجاد صفری

آئین بزرگداشت مرحوم دکتر حسین شیخ الاسلام یکشنبه ۱۴ اسفند از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی