آژانس عکس ایران دریافت تمام تصاویر

آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»رئیس جمهور جهت شرکت در نشست اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ظهر شنبه در اولین برنامه رسمی سفر خود در ریاض با «تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی »امیر قطر و «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان دیدار و گفت و گو کرد.

سفر رئیس جمهور به عربستان
آژانس عکس ایران

آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»رئیس جمهور جهت شرکت در نشست اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ظهر شنبه در اولین برنامه رسمی سفر خود در ریاض با «تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی »امیر قطر و «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان دیدار و گفت و گو کرد.

سفر رئیس جمهور به عربستان
آژانس عکس ایران

آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»رئیس جمهور جهت شرکت در نشست اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ظهر شنبه در اولین برنامه رسمی سفر خود در ریاض با «تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی »امیر قطر و «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان دیدار و گفت و گو کرد.

سفر رئیس جمهور به عربستان
آژانس عکس ایران

آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»رئیس جمهور جهت شرکت در نشست اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ظهر شنبه در اولین برنامه رسمی سفر خود در ریاض با «تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی »امیر قطر و «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان دیدار و گفت و گو کرد.

سفر رئیس جمهور به عربستان
آژانس عکس ایران

آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»رئیس جمهور جهت شرکت در نشست اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ظهر شنبه در اولین برنامه رسمی سفر خود در ریاض با «تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی »امیر قطر و «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان دیدار و گفت و گو کرد.

سفر رئیس جمهور به عربستان
آژانس عکس ایران

آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»رئیس جمهور جهت شرکت در نشست اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ظهر شنبه در اولین برنامه رسمی سفر خود در ریاض با «تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی »امیر قطر و «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان دیدار و گفت و گو کرد.

سفر رئیس جمهور به عربستان
آژانس عکس ایران

آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»رئیس جمهور جهت شرکت در نشست اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ظهر شنبه در اولین برنامه رسمی سفر خود در ریاض با «تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی »امیر قطر و «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان دیدار و گفت و گو کرد.

سفر رئیس جمهور به عربستان
آژانس عکس ایران

آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»رئیس جمهور جهت شرکت در نشست اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ظهر شنبه در اولین برنامه رسمی سفر خود در ریاض با «تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی »امیر قطر و «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان دیدار و گفت و گو کرد.

جستجو
آرشیو تاریخی