حسین نقی زاده دریافت تمام تصاویر

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ در کنیسه یوسف آباد تهران با سخنرانی خاخام حمامی لاله‌زار برگزار شد.

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین
حسین نقی زاده

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ در کنیسه یوسف آباد تهران با سخنرانی خاخام حمامی لاله‌زار برگزار شد.

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین
حسین نقی زاده

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ در کنیسه یوسف آباد تهران با سخنرانی خاخام حمامی لاله‌زار برگزار شد.

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین
حسین نقی زاده

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ در کنیسه یوسف آباد تهران با سخنرانی خاخام حمامی لاله‌زار برگزار شد.

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین
حسین نقی زاده

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ در کنیسه یوسف آباد تهران با سخنرانی خاخام حمامی لاله‌زار برگزار شد.

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین
حسین نقی زاده

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ در کنیسه یوسف آباد تهران با سخنرانی خاخام حمامی لاله‌زار برگزار شد.

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین
حسین نقی زاده

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ در کنیسه یوسف آباد تهران با سخنرانی خاخام حمامی لاله‌زار برگزار شد.

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین
حسین نقی زاده

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ در کنیسه یوسف آباد تهران با سخنرانی خاخام حمامی لاله‌زار برگزار شد.

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین
حسین نقی زاده

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ در کنیسه یوسف آباد تهران با سخنرانی خاخام حمامی لاله‌زار برگزار شد.

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین
حسین نقی زاده

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ در کنیسه یوسف آباد تهران با سخنرانی خاخام حمامی لاله‌زار برگزار شد.

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین
حسین نقی زاده

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ در کنیسه یوسف آباد تهران با سخنرانی خاخام حمامی لاله‌زار برگزار شد.

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین
حسین نقی زاده

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ در کنیسه یوسف آباد تهران با سخنرانی خاخام حمامی لاله‌زار برگزار شد.

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین
حسین نقی زاده

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ در کنیسه یوسف آباد تهران با سخنرانی خاخام حمامی لاله‌زار برگزار شد.

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین
حسین نقی زاده

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ در کنیسه یوسف آباد تهران با سخنرانی خاخام حمامی لاله‌زار برگزار شد.

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین
حسین نقی زاده

تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ در کنیسه یوسف آباد تهران با سخنرانی خاخام حمامی لاله‌زار برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی