علی حسن پور دریافت تمام تصاویر

مراسم «منادیان الاقصی» یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی در نبرد غزه صبح امروزشنبه ۲۲ مهر با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین و خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در سالن همایش خبرگزاری قدس در تهران برگزار شد.

«منادیان الاقصی»یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی
علی حسن پور

مراسم «منادیان الاقصی» یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی در نبرد غزه صبح امروزشنبه ۲۲ مهر با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین و خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در سالن همایش خبرگزاری قدس در تهران برگزار شد.

«منادیان الاقصی»یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی
علی حسن پور

مراسم «منادیان الاقصی» یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی در نبرد غزه صبح امروزشنبه ۲۲ مهر با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین و خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در سالن همایش خبرگزاری قدس در تهران برگزار شد.

«منادیان الاقصی»یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی
علی حسن پور

مراسم «منادیان الاقصی» یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی در نبرد غزه صبح امروزشنبه ۲۲ مهر با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین و خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در سالن همایش خبرگزاری قدس در تهران برگزار شد.

«منادیان الاقصی»یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی
علی حسن پور

مراسم «منادیان الاقصی» یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی در نبرد غزه صبح امروزشنبه ۲۲ مهر با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین و خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در سالن همایش خبرگزاری قدس در تهران برگزار شد.

«منادیان الاقصی»یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی
علی حسن پور

مراسم «منادیان الاقصی» یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی در نبرد غزه صبح امروزشنبه ۲۲ مهر با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین و خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در سالن همایش خبرگزاری قدس در تهران برگزار شد.

«منادیان الاقصی»یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی
علی حسن پور

مراسم «منادیان الاقصی» یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی در نبرد غزه صبح امروزشنبه ۲۲ مهر با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین و خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در سالن همایش خبرگزاری قدس در تهران برگزار شد.

«منادیان الاقصی»یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی
علی حسن پور

مراسم «منادیان الاقصی» یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی در نبرد غزه صبح امروزشنبه ۲۲ مهر با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین و خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در سالن همایش خبرگزاری قدس در تهران برگزار شد.

«منادیان الاقصی»یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی
علی حسن پور

مراسم «منادیان الاقصی» یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی در نبرد غزه صبح امروزشنبه ۲۲ مهر با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین و خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در سالن همایش خبرگزاری قدس در تهران برگزار شد.

«منادیان الاقصی»یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی
علی حسن پور

مراسم «منادیان الاقصی» یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی در نبرد غزه صبح امروزشنبه ۲۲ مهر با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین و خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در سالن همایش خبرگزاری قدس در تهران برگزار شد.

«منادیان الاقصی»یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی
علی حسن پور

مراسم «منادیان الاقصی» یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی در نبرد غزه صبح امروزشنبه ۲۲ مهر با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین و خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در سالن همایش خبرگزاری قدس در تهران برگزار شد.

«منادیان الاقصی»یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی
علی حسن پور

مراسم «منادیان الاقصی» یادواره شهدای خبرنگار فلسطینی در نبرد غزه صبح امروزشنبه ۲۲ مهر با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین و خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در سالن همایش خبرگزاری قدس در تهران برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی