رضا معطریان دریافت تمام تصاویر

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی صیح امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در پهنه رودکی با حضور گسترده همکاران،مدیران فرهنگی و علاقمندان به این هنرمند تئاتر و سینما برگزار شد

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی
رضا معطریان

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی صیح امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در پهنه رودکی با حضور گسترده همکاران،مدیران فرهنگی و علاقمندان به این هنرمند تئاتر و سینما برگزار شد

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی
رضا معطریان

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی صیح امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در پهنه رودکی با حضور گسترده همکاران،مدیران فرهنگی و علاقمندان به این هنرمند تئاتر و سینما برگزار شد

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی
رضا معطریان

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی صیح امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در پهنه رودکی با حضور گسترده همکاران،مدیران فرهنگی و علاقمندان به این هنرمند تئاتر و سینما برگزار شد

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی
رضا معطریان

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی صیح امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در پهنه رودکی با حضور گسترده همکاران،مدیران فرهنگی و علاقمندان به این هنرمند تئاتر و سینما برگزار شد

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی
رضا معطریان

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی صیح امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در پهنه رودکی با حضور گسترده همکاران،مدیران فرهنگی و علاقمندان به این هنرمند تئاتر و سینما برگزار شد

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی
رضا معطریان

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی صیح امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در پهنه رودکی با حضور گسترده همکاران،مدیران فرهنگی و علاقمندان به این هنرمند تئاتر و سینما برگزار شد

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی
رضا معطریان

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی صیح امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در پهنه رودکی با حضور گسترده همکاران،مدیران فرهنگی و علاقمندان به این هنرمند تئاتر و سینما برگزار شد

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی
رضا معطریان

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی صیح امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در پهنه رودکی با حضور گسترده همکاران،مدیران فرهنگی و علاقمندان به این هنرمند تئاتر و سینما برگزار شد

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی
رضا معطریان

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی صیح امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در پهنه رودکی با حضور گسترده همکاران،مدیران فرهنگی و علاقمندان به این هنرمند تئاتر و سینما برگزار شد

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی
رضا معطریان

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی صیح امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در پهنه رودکی با حضور گسترده همکاران،مدیران فرهنگی و علاقمندان به این هنرمند تئاتر و سینما برگزار شد

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی
رضا معطریان

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی صیح امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در پهنه رودکی با حضور گسترده همکاران،مدیران فرهنگی و علاقمندان به این هنرمند تئاتر و سینما برگزار شد

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی
رضا معطریان

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی صیح امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در پهنه رودکی با حضور گسترده همکاران،مدیران فرهنگی و علاقمندان به این هنرمند تئاتر و سینما برگزار شد

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی
رضا معطریان

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی صیح امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در پهنه رودکی با حضور گسترده همکاران،مدیران فرهنگی و علاقمندان به این هنرمند تئاتر و سینما برگزار شد

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی
رضا معطریان

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی صیح امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در پهنه رودکی با حضور گسترده همکاران،مدیران فرهنگی و علاقمندان به این هنرمند تئاتر و سینما برگزار شد

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی
رضا معطریان

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید آتیلا پسیانی صیح امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در پهنه رودکی با حضور گسترده همکاران،مدیران فرهنگی و علاقمندان به این هنرمند تئاتر و سینما برگزار شد

جستجو
آرشیو تاریخی