سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

مراسم گرامیداشت روز سرباز وزارت دفاع‎ صبح امروز در حرم حرم شاه عبدالعظیم شهری ری برگزار شد .

مراسم گرامیداشت روز سرباز
سجاد صفری

مراسم گرامیداشت روز سرباز وزارت دفاع‎ صبح امروز در حرم حرم شاه عبدالعظیم شهری ری برگزار شد .

مراسم گرامیداشت روز سرباز
سجاد صفری

مراسم گرامیداشت روز سرباز وزارت دفاع‎ صبح امروز در حرم حرم شاه عبدالعظیم شهری ری برگزار شد .

مراسم گرامیداشت روز سرباز
سجاد صفری

مراسم گرامیداشت روز سرباز وزارت دفاع‎ صبح امروز در حرم حرم شاه عبدالعظیم شهری ری برگزار شد .

مراسم گرامیداشت روز سرباز
سجاد صفری

مراسم گرامیداشت روز سرباز وزارت دفاع‎ صبح امروز در حرم حرم شاه عبدالعظیم شهری ری برگزار شد .

مراسم گرامیداشت روز سرباز
سجاد صفری

مراسم گرامیداشت روز سرباز وزارت دفاع‎ صبح امروز در حرم حرم شاه عبدالعظیم شهری ری برگزار شد .

مراسم گرامیداشت روز سرباز
سجاد صفری

مراسم گرامیداشت روز سرباز وزارت دفاع‎ صبح امروز در حرم حرم شاه عبدالعظیم شهری ری برگزار شد .

مراسم گرامیداشت روز سرباز
سجاد صفری

مراسم گرامیداشت روز سرباز وزارت دفاع‎ صبح امروز در حرم حرم شاه عبدالعظیم شهری ری برگزار شد .

مراسم گرامیداشت روز سرباز
سجاد صفری

مراسم گرامیداشت روز سرباز وزارت دفاع‎ صبح امروز در حرم حرم شاه عبدالعظیم شهری ری برگزار شد .

مراسم گرامیداشت روز سرباز
سجاد صفری

مراسم گرامیداشت روز سرباز وزارت دفاع‎ صبح امروز در حرم حرم شاه عبدالعظیم شهری ری برگزار شد .

مراسم گرامیداشت روز سرباز
سجاد صفری

مراسم گرامیداشت روز سرباز وزارت دفاع‎ صبح امروز در حرم حرم شاه عبدالعظیم شهری ری برگزار شد .

مراسم گرامیداشت روز سرباز
سجاد صفری

مراسم گرامیداشت روز سرباز وزارت دفاع‎ صبح امروز در حرم حرم شاه عبدالعظیم شهری ری برگزار شد .

مراسم گرامیداشت روز سرباز
سجاد صفری

مراسم گرامیداشت روز سرباز وزارت دفاع‎ صبح امروز در حرم حرم شاه عبدالعظیم شهری ری برگزار شد .

جستجو
آرشیو تاریخی