سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران پیش از بازی با النصر عربستان در چهارچوب رقابت های جام باشگاه های آسیا در تهران

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران
سجاد صفری

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران پیش از بازی با النصر عربستان در چهارچوب رقابت های جام باشگاه های آسیا در تهران

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران
سجاد صفری

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران پیش از بازی با النصر عربستان در چهارچوب رقابت های جام باشگاه های آسیا در تهران

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران
سجاد صفری

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران پیش از بازی با النصر عربستان در چهارچوب رقابت های جام باشگاه های آسیا در تهران

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران
سجاد صفری

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران پیش از بازی با النصر عربستان در چهارچوب رقابت های جام باشگاه های آسیا در تهران

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران
سجاد صفری

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران پیش از بازی با النصر عربستان در چهارچوب رقابت های جام باشگاه های آسیا در تهران

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران
سجاد صفری

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران پیش از بازی با النصر عربستان در چهارچوب رقابت های جام باشگاه های آسیا در تهران

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران
سجاد صفری

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران پیش از بازی با النصر عربستان در چهارچوب رقابت های جام باشگاه های آسیا در تهران

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران
سجاد صفری

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران پیش از بازی با النصر عربستان در چهارچوب رقابت های جام باشگاه های آسیا در تهران

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران
سجاد صفری

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران پیش از بازی با النصر عربستان در چهارچوب رقابت های جام باشگاه های آسیا در تهران

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران
سجاد صفری

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران پیش از بازی با النصر عربستان در چهارچوب رقابت های جام باشگاه های آسیا در تهران

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران
سجاد صفری

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران پیش از بازی با النصر عربستان در چهارچوب رقابت های جام باشگاه های آسیا در تهران

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران
سجاد صفری

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران پیش از بازی با النصر عربستان در چهارچوب رقابت های جام باشگاه های آسیا در تهران

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران
سجاد صفری

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران پیش از بازی با النصر عربستان در چهارچوب رقابت های جام باشگاه های آسیا در تهران

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران
سجاد صفری

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران پیش از بازی با النصر عربستان در چهارچوب رقابت های جام باشگاه های آسیا در تهران

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران
سجاد صفری

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران پیش از بازی با النصر عربستان در چهارچوب رقابت های جام باشگاه های آسیا در تهران

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران
سجاد صفری

تمرین و نشست خبری تیم پرسپولیس تهران پیش از بازی با النصر عربستان در چهارچوب رقابت های جام باشگاه های آسیا در تهران

جستجو
آرشیو تاریخی