رضا کامران سامانی دریافت تمام تصاویر

روستای سرآقاسید از توابع بخش موگویی کوهرنگ و از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری است. ارتباط این روستا در حدود نیمی از سال، به دلیل بارش برف و کوهستانی بودن در فصول پایانی پاییز و زمستان با سایر جاده ها قطع می‌شود و تنها نیمی از سال راه‌های آن باز است. این روستا دارای چشمه‌های نمک است و بسیاری از اهالی روستا از این چشمه‌های نمک برای جمع آوری نمک به قصد فروش آن استفاده می‌کنند. این کاربسیارطاقت فرسا است ،زنان روستا در تابستان از قبل از طلوع آفتاب با توجه به مسافت طولانی و سختی مسیر و کوهستانی بودن به طرف چشمه نمک حرکت می کنند و تا قبل از غروب قبل از غروب با باری از نمک باز می گردند.

چشمه نمک
رضا کامران سامانی

روستای سرآقاسید از توابع بخش موگویی کوهرنگ و از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری است. ارتباط این روستا در حدود نیمی از سال، به دلیل بارش برف و کوهستانی بودن در فصول پایانی پاییز و زمستان با سایر جاده ها قطع می‌شود و تنها نیمی از سال راه‌های آن باز است. این روستا دارای چشمه‌های نمک است و بسیاری از اهالی روستا از این چشمه‌های نمک برای جمع آوری نمک به قصد فروش آن استفاده می‌کنند. این کاربسیارطاقت فرسا است ،زنان روستا در تابستان از قبل از طلوع آفتاب با توجه به مسافت طولانی و سختی مسیر و کوهستانی بودن به طرف چشمه نمک حرکت می کنند و تا قبل از غروب قبل از غروب با باری از نمک باز می گردند.

چشمه نمک
رضا کامران سامانی

روستای سرآقاسید از توابع بخش موگویی کوهرنگ و از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری است. ارتباط این روستا در حدود نیمی از سال، به دلیل بارش برف و کوهستانی بودن در فصول پایانی پاییز و زمستان با سایر جاده ها قطع می‌شود و تنها نیمی از سال راه‌های آن باز است. این روستا دارای چشمه‌های نمک است و بسیاری از اهالی روستا از این چشمه‌های نمک برای جمع آوری نمک به قصد فروش آن استفاده می‌کنند. این کاربسیارطاقت فرسا است ،زنان روستا در تابستان از قبل از طلوع آفتاب با توجه به مسافت طولانی و سختی مسیر و کوهستانی بودن به طرف چشمه نمک حرکت می کنند و تا قبل از غروب قبل از غروب با باری از نمک باز می گردند.

چشمه نمک
رضا کامران سامانی

روستای سرآقاسید از توابع بخش موگویی کوهرنگ و از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری است. ارتباط این روستا در حدود نیمی از سال، به دلیل بارش برف و کوهستانی بودن در فصول پایانی پاییز و زمستان با سایر جاده ها قطع می‌شود و تنها نیمی از سال راه‌های آن باز است. این روستا دارای چشمه‌های نمک است و بسیاری از اهالی روستا از این چشمه‌های نمک برای جمع آوری نمک به قصد فروش آن استفاده می‌کنند. این کاربسیارطاقت فرسا است ،زنان روستا در تابستان از قبل از طلوع آفتاب با توجه به مسافت طولانی و سختی مسیر و کوهستانی بودن به طرف چشمه نمک حرکت می کنند و تا قبل از غروب قبل از غروب با باری از نمک باز می گردند.

چشمه نمک
رضا کامران سامانی

روستای سرآقاسید از توابع بخش موگویی کوهرنگ و از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری است. ارتباط این روستا در حدود نیمی از سال، به دلیل بارش برف و کوهستانی بودن در فصول پایانی پاییز و زمستان با سایر جاده ها قطع می‌شود و تنها نیمی از سال راه‌های آن باز است. این روستا دارای چشمه‌های نمک است و بسیاری از اهالی روستا از این چشمه‌های نمک برای جمع آوری نمک به قصد فروش آن استفاده می‌کنند. این کاربسیارطاقت فرسا است ،زنان روستا در تابستان از قبل از طلوع آفتاب با توجه به مسافت طولانی و سختی مسیر و کوهستانی بودن به طرف چشمه نمک حرکت می کنند و تا قبل از غروب قبل از غروب با باری از نمک باز می گردند.

چشمه نمک
رضا کامران سامانی

روستای سرآقاسید از توابع بخش موگویی کوهرنگ و از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری است. ارتباط این روستا در حدود نیمی از سال، به دلیل بارش برف و کوهستانی بودن در فصول پایانی پاییز و زمستان با سایر جاده ها قطع می‌شود و تنها نیمی از سال راه‌های آن باز است. این روستا دارای چشمه‌های نمک است و بسیاری از اهالی روستا از این چشمه‌های نمک برای جمع آوری نمک به قصد فروش آن استفاده می‌کنند. این کاربسیارطاقت فرسا است ،زنان روستا در تابستان از قبل از طلوع آفتاب با توجه به مسافت طولانی و سختی مسیر و کوهستانی بودن به طرف چشمه نمک حرکت می کنند و تا قبل از غروب قبل از غروب با باری از نمک باز می گردند.

چشمه نمک
رضا کامران سامانی

روستای سرآقاسید از توابع بخش موگویی کوهرنگ و از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری است. ارتباط این روستا در حدود نیمی از سال، به دلیل بارش برف و کوهستانی بودن در فصول پایانی پاییز و زمستان با سایر جاده ها قطع می‌شود و تنها نیمی از سال راه‌های آن باز است. این روستا دارای چشمه‌های نمک است و بسیاری از اهالی روستا از این چشمه‌های نمک برای جمع آوری نمک به قصد فروش آن استفاده می‌کنند. این کاربسیارطاقت فرسا است ،زنان روستا در تابستان از قبل از طلوع آفتاب با توجه به مسافت طولانی و سختی مسیر و کوهستانی بودن به طرف چشمه نمک حرکت می کنند و تا قبل از غروب قبل از غروب با باری از نمک باز می گردند.

چشمه نمک
رضا کامران سامانی

روستای سرآقاسید از توابع بخش موگویی کوهرنگ و از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری است. ارتباط این روستا در حدود نیمی از سال، به دلیل بارش برف و کوهستانی بودن در فصول پایانی پاییز و زمستان با سایر جاده ها قطع می‌شود و تنها نیمی از سال راه‌های آن باز است. این روستا دارای چشمه‌های نمک است و بسیاری از اهالی روستا از این چشمه‌های نمک برای جمع آوری نمک به قصد فروش آن استفاده می‌کنند. این کاربسیارطاقت فرسا است ،زنان روستا در تابستان از قبل از طلوع آفتاب با توجه به مسافت طولانی و سختی مسیر و کوهستانی بودن به طرف چشمه نمک حرکت می کنند و تا قبل از غروب قبل از غروب با باری از نمک باز می گردند.

چشمه نمک
رضا کامران سامانی

روستای سرآقاسید از توابع بخش موگویی کوهرنگ و از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری است. ارتباط این روستا در حدود نیمی از سال، به دلیل بارش برف و کوهستانی بودن در فصول پایانی پاییز و زمستان با سایر جاده ها قطع می‌شود و تنها نیمی از سال راه‌های آن باز است. این روستا دارای چشمه‌های نمک است و بسیاری از اهالی روستا از این چشمه‌های نمک برای جمع آوری نمک به قصد فروش آن استفاده می‌کنند. این کاربسیارطاقت فرسا است ،زنان روستا در تابستان از قبل از طلوع آفتاب با توجه به مسافت طولانی و سختی مسیر و کوهستانی بودن به طرف چشمه نمک حرکت می کنند و تا قبل از غروب قبل از غروب با باری از نمک باز می گردند.

چشمه نمک
رضا کامران سامانی

روستای سرآقاسید از توابع بخش موگویی کوهرنگ و از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری است. ارتباط این روستا در حدود نیمی از سال، به دلیل بارش برف و کوهستانی بودن در فصول پایانی پاییز و زمستان با سایر جاده ها قطع می‌شود و تنها نیمی از سال راه‌های آن باز است. این روستا دارای چشمه‌های نمک است و بسیاری از اهالی روستا از این چشمه‌های نمک برای جمع آوری نمک به قصد فروش آن استفاده می‌کنند. این کاربسیارطاقت فرسا است ،زنان روستا در تابستان از قبل از طلوع آفتاب با توجه به مسافت طولانی و سختی مسیر و کوهستانی بودن به طرف چشمه نمک حرکت می کنند و تا قبل از غروب قبل از غروب با باری از نمک باز می گردند.

چشمه نمک
رضا کامران سامانی

روستای سرآقاسید از توابع بخش موگویی کوهرنگ و از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری است. ارتباط این روستا در حدود نیمی از سال، به دلیل بارش برف و کوهستانی بودن در فصول پایانی پاییز و زمستان با سایر جاده ها قطع می‌شود و تنها نیمی از سال راه‌های آن باز است. این روستا دارای چشمه‌های نمک است و بسیاری از اهالی روستا از این چشمه‌های نمک برای جمع آوری نمک به قصد فروش آن استفاده می‌کنند. این کاربسیارطاقت فرسا است ،زنان روستا در تابستان از قبل از طلوع آفتاب با توجه به مسافت طولانی و سختی مسیر و کوهستانی بودن به طرف چشمه نمک حرکت می کنند و تا قبل از غروب قبل از غروب با باری از نمک باز می گردند.

چشمه نمک
رضا کامران سامانی

روستای سرآقاسید از توابع بخش موگویی کوهرنگ و از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری است. ارتباط این روستا در حدود نیمی از سال، به دلیل بارش برف و کوهستانی بودن در فصول پایانی پاییز و زمستان با سایر جاده ها قطع می‌شود و تنها نیمی از سال راه‌های آن باز است. این روستا دارای چشمه‌های نمک است و بسیاری از اهالی روستا از این چشمه‌های نمک برای جمع آوری نمک به قصد فروش آن استفاده می‌کنند. این کاربسیارطاقت فرسا است ،زنان روستا در تابستان از قبل از طلوع آفتاب با توجه به مسافت طولانی و سختی مسیر و کوهستانی بودن به طرف چشمه نمک حرکت می کنند و تا قبل از غروب قبل از غروب با باری از نمک باز می گردند.

چشمه نمک
رضا کامران سامانی

روستای سرآقاسید از توابع بخش موگویی کوهرنگ و از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری است. ارتباط این روستا در حدود نیمی از سال، به دلیل بارش برف و کوهستانی بودن در فصول پایانی پاییز و زمستان با سایر جاده ها قطع می‌شود و تنها نیمی از سال راه‌های آن باز است. این روستا دارای چشمه‌های نمک است و بسیاری از اهالی روستا از این چشمه‌های نمک برای جمع آوری نمک به قصد فروش آن استفاده می‌کنند. این کاربسیارطاقت فرسا است ،زنان روستا در تابستان از قبل از طلوع آفتاب با توجه به مسافت طولانی و سختی مسیر و کوهستانی بودن به طرف چشمه نمک حرکت می کنند و تا قبل از غروب قبل از غروب با باری از نمک باز می گردند.

چشمه نمک
رضا کامران سامانی

روستای سرآقاسید از توابع بخش موگویی کوهرنگ و از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری است. ارتباط این روستا در حدود نیمی از سال، به دلیل بارش برف و کوهستانی بودن در فصول پایانی پاییز و زمستان با سایر جاده ها قطع می‌شود و تنها نیمی از سال راه‌های آن باز است. این روستا دارای چشمه‌های نمک است و بسیاری از اهالی روستا از این چشمه‌های نمک برای جمع آوری نمک به قصد فروش آن استفاده می‌کنند. این کاربسیارطاقت فرسا است ،زنان روستا در تابستان از قبل از طلوع آفتاب با توجه به مسافت طولانی و سختی مسیر و کوهستانی بودن به طرف چشمه نمک حرکت می کنند و تا قبل از غروب قبل از غروب با باری از نمک باز می گردند.

چشمه نمک
رضا کامران سامانی

روستای سرآقاسید از توابع بخش موگویی کوهرنگ و از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری است. ارتباط این روستا در حدود نیمی از سال، به دلیل بارش برف و کوهستانی بودن در فصول پایانی پاییز و زمستان با سایر جاده ها قطع می‌شود و تنها نیمی از سال راه‌های آن باز است. این روستا دارای چشمه‌های نمک است و بسیاری از اهالی روستا از این چشمه‌های نمک برای جمع آوری نمک به قصد فروش آن استفاده می‌کنند. این کاربسیارطاقت فرسا است ،زنان روستا در تابستان از قبل از طلوع آفتاب با توجه به مسافت طولانی و سختی مسیر و کوهستانی بودن به طرف چشمه نمک حرکت می کنند و تا قبل از غروب قبل از غروب با باری از نمک باز می گردند.

جستجو
آرشیو تاریخی