ابوالفضل نسایی دریافت تمام تصاویر

حضور سالمندان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی به همراه خانواده هایشان در تهران صبح چهارشنبه از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم عبدالعظیم حسنی برگزار شد.

حضور سالمندان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی
ابوالفضل نسایی

حضور سالمندان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی به همراه خانواده هایشان در تهران صبح چهارشنبه از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم عبدالعظیم حسنی برگزار شد.

حضور سالمندان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی
ابوالفضل نسایی

حضور سالمندان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی به همراه خانواده هایشان در تهران صبح چهارشنبه از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم عبدالعظیم حسنی برگزار شد.

حضور سالمندان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی
ابوالفضل نسایی

حضور سالمندان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی به همراه خانواده هایشان در تهران صبح چهارشنبه از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم عبدالعظیم حسنی برگزار شد.

حضور سالمندان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی
ابوالفضل نسایی

حضور سالمندان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی به همراه خانواده هایشان در تهران صبح چهارشنبه از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم عبدالعظیم حسنی برگزار شد.

حضور سالمندان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی
ابوالفضل نسایی

حضور سالمندان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی به همراه خانواده هایشان در تهران صبح چهارشنبه از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم عبدالعظیم حسنی برگزار شد.

حضور سالمندان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی
ابوالفضل نسایی

حضور سالمندان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی به همراه خانواده هایشان در تهران صبح چهارشنبه از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم عبدالعظیم حسنی برگزار شد.

حضور سالمندان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی
ابوالفضل نسایی

حضور سالمندان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی به همراه خانواده هایشان در تهران صبح چهارشنبه از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم عبدالعظیم حسنی برگزار شد.

حضور سالمندان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی
ابوالفضل نسایی

حضور سالمندان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی به همراه خانواده هایشان در تهران صبح چهارشنبه از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم عبدالعظیم حسنی برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی