حسین نقی زاده دریافت تمام تصاویر

نشست خبری سید سعید شمسی‌ نژاد مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران
حسین نقی زاده

نشست خبری سید سعید شمسی‌ نژاد مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران
حسین نقی زاده

نشست خبری سید سعید شمسی‌ نژاد مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران
حسین نقی زاده

نشست خبری سید سعید شمسی‌ نژاد مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران
حسین نقی زاده

نشست خبری سید سعید شمسی‌ نژاد مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران
حسین نقی زاده

نشست خبری سید سعید شمسی‌ نژاد مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران
حسین نقی زاده

نشست خبری سید سعید شمسی‌ نژاد مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران
حسین نقی زاده

نشست خبری سید سعید شمسی‌ نژاد مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران
حسین نقی زاده

نشست خبری سید سعید شمسی‌ نژاد مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی