حسین نقی زاده دریافت تمام تصاویر

به همت خیرین و باهمکاری آستان مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) روزانه هزار عدد افطاری ماه رمضان ویژه زوار و روزه داران طبخ و توزیع میشود .

مراسم افطاری در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
حسین نقی زاده

به همت خیرین و باهمکاری آستان مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) روزانه هزار عدد افطاری ماه رمضان ویژه زوار و روزه داران طبخ و توزیع میشود .

مراسم افطاری در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
حسین نقی زاده

به همت خیرین و باهمکاری آستان مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) روزانه هزار عدد افطاری ماه رمضان ویژه زوار و روزه داران طبخ و توزیع میشود .

مراسم افطاری در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
حسین نقی زاده

به همت خیرین و باهمکاری آستان مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) روزانه هزار عدد افطاری ماه رمضان ویژه زوار و روزه داران طبخ و توزیع میشود .

مراسم افطاری در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
حسین نقی زاده

به همت خیرین و باهمکاری آستان مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) روزانه هزار عدد افطاری ماه رمضان ویژه زوار و روزه داران طبخ و توزیع میشود .

مراسم افطاری در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
حسین نقی زاده

به همت خیرین و باهمکاری آستان مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) روزانه هزار عدد افطاری ماه رمضان ویژه زوار و روزه داران طبخ و توزیع میشود .

مراسم افطاری در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
حسین نقی زاده

به همت خیرین و باهمکاری آستان مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) روزانه هزار عدد افطاری ماه رمضان ویژه زوار و روزه داران طبخ و توزیع میشود .

مراسم افطاری در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
حسین نقی زاده

به همت خیرین و باهمکاری آستان مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) روزانه هزار عدد افطاری ماه رمضان ویژه زوار و روزه داران طبخ و توزیع میشود .

مراسم افطاری در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
حسین نقی زاده

به همت خیرین و باهمکاری آستان مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) روزانه هزار عدد افطاری ماه رمضان ویژه زوار و روزه داران طبخ و توزیع میشود .

جستجو
آرشیو تاریخی