سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

مراسم تشییع پیکرهای شهدای مدافع حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی ، سه‌شنبه ۱۵ فروردین در میدان امام حسین تهران برگزار شد.

تشییع پیکر شهدای حرم
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکرهای شهدای مدافع حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی ، سه‌شنبه ۱۵ فروردین در میدان امام حسین تهران برگزار شد.

تشییع پیکر شهدای حرم
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکرهای شهدای مدافع حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی ، سه‌شنبه ۱۵ فروردین در میدان امام حسین تهران برگزار شد.

تشییع پیکر شهدای حرم
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکرهای شهدای مدافع حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی ، سه‌شنبه ۱۵ فروردین در میدان امام حسین تهران برگزار شد.

تشییع پیکر شهدای حرم
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکرهای شهدای مدافع حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی ، سه‌شنبه ۱۵ فروردین در میدان امام حسین تهران برگزار شد.

تشییع پیکر شهدای حرم
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکرهای شهدای مدافع حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی ، سه‌شنبه ۱۵ فروردین در میدان امام حسین تهران برگزار شد.

تشییع پیکر شهدای حرم
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکرهای شهدای مدافع حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی ، سه‌شنبه ۱۵ فروردین در میدان امام حسین تهران برگزار شد.

تشییع پیکر شهدای حرم
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکرهای شهدای مدافع حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی ، سه‌شنبه ۱۵ فروردین در میدان امام حسین تهران برگزار شد.

تشییع پیکر شهدای حرم
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکرهای شهدای مدافع حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی ، سه‌شنبه ۱۵ فروردین در میدان امام حسین تهران برگزار شد.

تشییع پیکر شهدای حرم
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکرهای شهدای مدافع حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی ، سه‌شنبه ۱۵ فروردین در میدان امام حسین تهران برگزار شد.

تشییع پیکر شهدای حرم
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکرهای شهدای مدافع حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی ، سه‌شنبه ۱۵ فروردین در میدان امام حسین تهران برگزار شد.

تشییع پیکر شهدای حرم
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکرهای شهدای مدافع حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی ، سه‌شنبه ۱۵ فروردین در میدان امام حسین تهران برگزار شد.

تشییع پیکر شهدای حرم
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکرهای شهدای مدافع حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی ، سه‌شنبه ۱۵ فروردین در میدان امام حسین تهران برگزار شد.

تشییع پیکر شهدای حرم
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکرهای شهدای مدافع حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی ، سه‌شنبه ۱۵ فروردین در میدان امام حسین تهران برگزار شد.

تشییع پیکر شهدای حرم
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکرهای شهدای مدافع حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی ، سه‌شنبه ۱۵ فروردین در میدان امام حسین تهران برگزار شد.

تشییع پیکر شهدای حرم
سجاد صفری

مراسم تشییع پیکرهای شهدای مدافع حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی ، سه‌شنبه ۱۵ فروردین در میدان امام حسین تهران برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی