رضا معطریان دریافت تمام تصاویر

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه(نمایش کتیبه های مقبره ناصرالدین شاه و آثاری از گنجینه کاخ گلستان) با همکاری موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح شد.

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه
رضا معطریان

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه(نمایش کتیبه های مقبره ناصرالدین شاه و آثاری از گنجینه کاخ گلستان) با همکاری موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح شد.

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه
رضا معطریان

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه(نمایش کتیبه های مقبره ناصرالدین شاه و آثاری از گنجینه کاخ گلستان) با همکاری موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح شد.

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه
رضا معطریان

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه(نمایش کتیبه های مقبره ناصرالدین شاه و آثاری از گنجینه کاخ گلستان) با همکاری موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح شد.

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه
رضا معطریان

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه(نمایش کتیبه های مقبره ناصرالدین شاه و آثاری از گنجینه کاخ گلستان) با همکاری موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح شد.

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه
رضا معطریان

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه(نمایش کتیبه های مقبره ناصرالدین شاه و آثاری از گنجینه کاخ گلستان) با همکاری موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح شد.

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه
رضا معطریان

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه(نمایش کتیبه های مقبره ناصرالدین شاه و آثاری از گنجینه کاخ گلستان) با همکاری موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح شد.

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه
رضا معطریان

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه(نمایش کتیبه های مقبره ناصرالدین شاه و آثاری از گنجینه کاخ گلستان) با همکاری موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح شد.

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه
رضا معطریان

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه(نمایش کتیبه های مقبره ناصرالدین شاه و آثاری از گنجینه کاخ گلستان) با همکاری موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح شد.

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه
رضا معطریان

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه(نمایش کتیبه های مقبره ناصرالدین شاه و آثاری از گنجینه کاخ گلستان) با همکاری موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح شد.

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه
رضا معطریان

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه(نمایش کتیبه های مقبره ناصرالدین شاه و آثاری از گنجینه کاخ گلستان) با همکاری موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح شد.

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه
رضا معطریان

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه(نمایش کتیبه های مقبره ناصرالدین شاه و آثاری از گنجینه کاخ گلستان) با همکاری موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح شد.

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه
رضا معطریان

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه(نمایش کتیبه های مقبره ناصرالدین شاه و آثاری از گنجینه کاخ گلستان) با همکاری موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح شد.

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه
رضا معطریان

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه(نمایش کتیبه های مقبره ناصرالدین شاه و آثاری از گنجینه کاخ گلستان) با همکاری موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح شد.

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه
رضا معطریان

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه(نمایش کتیبه های مقبره ناصرالدین شاه و آثاری از گنجینه کاخ گلستان) با همکاری موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح شد.

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه
رضا معطریان

نمایشگاه و نشست روایت قتل ناصرالدین شاه(نمایش کتیبه های مقبره ناصرالدین شاه و آثاری از گنجینه کاخ گلستان) با همکاری موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح شد.

جستجو
آرشیو تاریخی